Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Roźwienica w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 ust. 5 załącznika zaskarżonej uchwały.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Magdalena Józefczyk /spr./ Sędziowie WSA Maciej Kobak WSA Elżbieta Mazur-Selwa Protokolant starszy sekretarz sądowy Sylwia Opioła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu na uchwałę Rady Gminy Roźwienica z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 295/XXXIII/2010 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 ust. 5 załącznika zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/4

Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 295/XXXIII/2010 Rada Gminy Roźwienica zatwierdziła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Roźwienica (§ 1 uchwały), stanowiący załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Roźwienica (§ 2 uchwały) oraz uchwalono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (§ 4 uchwały).

W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) - dalej: "u.z.z.w." oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) - dalej: "u.s.g.".

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, Asesor Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu zaskarżył opisaną na wstępie uchwałę w zakresie § 20 ust. 5 załącznika uchwały, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w zaskarżonej części.

Zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie art. 7 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 u.s.g. w związku z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i ustalenie w § 20 ust. 5 załącznika do zaskarżonej uchwały obowiązku poniesienia przez obywatela opłaty za wpięcie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, podczas gdy żaden przepis prawa nie upoważnia organów gminy do nakładania tego typu obowiązków w drodze aktów prawa miejscowego.

Skarżący podniósł, że w myśl z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP, każdorazowo w akcie rangi ustawowej zawarte musi być upoważnienie dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. delegacja. Upoważnienie to musi być wyraźne, nie może tylko pośrednio wynikać z przepisów ustawowych. Akty prawa miejscowego nie mogą być bowiem wydawane bez wyraźnego upoważnienia ustawowego, nie mogą przy tym regulować materii ustawowych i nie mogą wykraczać poza unormowania ustawowe. Ponadto normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii.

Zdaniem skarżącego, w zakwestionowanych zapisach skarżonej uchwały lokalny prawodawca przekroczył zakres uprawnień określonych art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 u.s.g. oraz art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Podkreślił, że upoważnienie do podjęcia uchwały w sprawie spornego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków znajdowało się w art. 19 ust. 1 i 2 u.z.z.w., obowiązującej w chwili podejmowania uchwały. Regulamin, który uchwalany jest na podstawie upoważnienia ustawowego, powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym wyszczególnione w art. 19 ust. 5 tej ustawy. Tymczasem w § 20 ust. 5 załącznika do uchwały z dnia 29 kwietnia 2010 r. przyjęto zapis, zgodnie z którym "Wpięcie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest odpłatne. Koszty wpięcia do sieci pokrywa odbiorca.". W ocenie skarżącego, z uwagi na fakt, iż regulacja zawarta w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków ma charakter wyczerpujący, ustanowienie w § 20 ust. 5 przedmiotowego regulaminu odpłatności za wpięcie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, powoduje, iż zaskarżona część Regulaminu wykracza poza granice upoważnienia ustawowego.

Strona 1/4