Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Robert Sawuła Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik AWSA Joanna Zdrzałka /spr./ Protokolant: sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2004 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2003 r. Nr [...] Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. W., w oparciu o art. 163 k.p.a. w zw. z art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414, ze zm.), uchylił z dniem 1 sierpnia 2003 r. decyzję własną z dnia 8.10.1996 r. o przyznaniu A. J. renty socjalnej w związku z ustaleniem, iż przebywa ona za granicą. Rozstrzygnięcie to przesłano A. J. za pośrednictwem poczty, jednak nie zostało ono odebrane przez adresatkę i powróciło do organu po 2-krotnym awizowaniu. W dniu 4.11.2003 r. w siedzibie organu A. J. otrzymała kserokopię decyzji.

Pismem nadanym w Urzędzie Pocztowym S. W. 1 A. J. złożyła odwołanie od tej decyzji. Wskazuje w nim, że decyzja została jej doręczona do rąk własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w S. W. w dniu [...].11.2003 r. Wcześniej decyzji z 27.08.2003 r. ani ona sama ani nikt z rodziny nie otrzymał.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że odwołanie A. J. od decyzji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. W. z dnia [...] sierpnia 2003 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia.

W motywach tego rozstrzygnięcia organ stwierdził, że opisana na wstępie decyzja została doręczona adresatce 9 września 2003 r. w trybie zastępczym wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania. Decyzję wysłano pod wskazany przez odwołującą adres, lecz wobec jej nieobecności w dniu 2.09.2003 r. pozostawiono przesyłkę w urzędzie pocztowym a zawiadomienie pozostawiono w skrzynce. Pismo takie uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego terminu (art. 44 k.p.a.). Tym samym przedmiotowa decyzja została odwołującej doręczona 9.09.2003 r., a późniejsze doręczenie do rąk własnych w siedzibie organu nie czyni nieskutecznym doręczenia dokonanego w myśl powołanych przepisów k.p.a. Skoro odwołanie A. J. złożyła osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w S. W. 30.10.2003 r. - nie zachowała 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania.

A. J. zaskarżyła niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jego uchylenie. Wyjaśniła, że 19.08.2003 r. została wezwana do MOPS w S. W. Ponieważ w tym czasie przebywała na zaproszenie we Włoszech, w zastępstwie do organu udał się jej mąż i poinformował, że skarżąca wróci za ok. 3 tygodnie. Po powrocie z zagranicy skarżąca dowiedziała się, ze nie otrzymała renty za m-c wrzesień, a pobraną za sierpień ma zwrócić w 2 ratach. 30.10.2003 r. zwróciła się o przesłanie jej decyzji, na podstawie której zawieszono rentę. Pismo takie otrzymała 5.11.2003 r. i wówczas zorientowała się, że decyzja nosi datę 27.08.2003 r. Wnosi o uznanie daty 5.11.2003 r. za datę doręczenia jej decyzji. Ponadto skarżąca podnosi, że zastosowano wobec niej nieobowiązujące przepisy, jako że rentę zawieszono w myśl nowych przepisów, które weszły w życie od 1.10.2003 r.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie, podnosząc w szczególności, że skarżąca otrzymała kserokopię decyzji 4.11.2003 r., odwołanie od decyzji złożyła 30.10.2003 r. Późniejsze osobiste odebranie tekstu decyzji w organie nie może mieć znaczenia dla zachowania terminu ustawowego, ponieważ nie może uchylić skutku uprzedniego doręczenia. Procedura tego doręczenia określona przepisami art. 43 i 44 k.p.a. została przez organ I instancji zachowana. Prawne skutki doręczenia są związane z doręczeniem pisma w sposób wskazany przepisami, natomiast nie jest istotne z punktu widzenia poprawności czynności procesowych czy adresat zapoznał się z treścią pisma. Mąż skarżącej zobowiązał się do doręczania korespondencji żonie, która przebywała za granicą, co zostało odnotowane w protokole sporządzonym przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 19.08.2003 r.

Strona 1/4