Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk /spr./ WSA Paweł Zaborniak Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi K. C. i M. C. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "[...]" s.c. Zakład [...] na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rzecz radcy prawnego A. W. wynagrodzenie w kwocie 671 zł 58/100 /słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy/ tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 546 zł / słownie: pięćset czterdzieści sześć złotych/ i tytułem 23 % podatku VAT kwotę 125 zł 58/100 / słownie: sto dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy/.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi K.C. i M.C. jest decyzja [.] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [.] (dalej: WLW w [.]) z [.] czerwca 2013 r. nr [.] w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu, którą wydano w następującym stanie sprawy:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w [.] podjął próbę przeprowadzenia kontroli w Zakładzie "[.]" prowadzonym w formie spółki cywilnej przez KC i MC w [.]. Z powodu niemożności wejścia na teren Zakładu powyższe czynności były ponawiane, na dowód czego sporządzano protokoły kontroli. Wobec tego decyzjami z [...] kwietnia 2013 r. o nr [...] i [...], wydanym oddzielnie dla każdego wspólnika, Powiatowy Lekarz Weterynarii w [.] zawiesił działalność Zakładu do dnia 31 grudnia 2013 r. i nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, a to w związku z utrudnianiem i uniemożliwianiem przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej. Stan taki istnieje pomimo, że wstrzymanie działalności Zakładu orzeczono już decyzją z [...] listopada 2012 r. na okres do dnia 31 marca 2013 r. Pomimo tego przedsiębiorcy nie podjęli czynności naprawczych, w szczególności w dalszym ciągu nie poddali się kontroli urzędowej. Dowodem zaś na funkcjonowanie Zakładu są pobrane próbki sera twarogowego z sieci sklepów "[.]", na których widniała nazwa Zakładu oraz data produkcji - 4 marca 2013 r., tj. dnia kiedy MC odmówiła inspektorom weterynarii przeprowadzenia kontroli, naruszając tym samym jeden z podstawowych obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach sektora spożywczego. Inspektorzy weterynarii stwierdzili również podczas kontroli tego dnia dźwięki pracujących maszyn w Zakładzie, choć nie zostali wpuszczeniu do środka wobec sprzeciwu MC. Okoliczności te uzasadniały zatem zawieszenie działalności Zakładu, ponieważ niemożliwa była kontrola produkowanych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, a istnieją wątpliwości, czy spełniają one wymogi zdrowotne.

W odwołaniach od powyższych decyzji MC i KC, oboje reprezentowani przez WN, zażądali uchylenia decyzji i umorzenia postępowania. W ich ocenie w odniesieniu do prowadzonego Zakładu wydano już kolejną decyzję pomimo, że nie rozpoznano jeszcze odwołania od decyzji z [...] listopada 2012 r. Podali, że nie utrudniali przeprowadzenia kontroli, brak jest dowodów dla takiego ustalenia, a ponadto nie zostali poinformowani o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wbrew ustaleniu organu Zakład nie prowadził 4 marca 2013 r. produkcji, tylko remont wytwornicy pary. Nie zgodzili się z oceną, że wytwarzane produkty nie spełniają wymagań zdrowotnych, ponieważ jak dotychczas żadna instytucja nie wydała jakiegokolwiek aktu świadczącego o złej jakości ich produktów. Odwołujący wnieśli również o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

Opisaną na wstępie decyzją WLW w [.] utrzymał zaskarżone decyzje w mocy uznając, że nie naruszają one prawa. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowiły art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dalej k.p.a., art. 2 i art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) w zw. z art. 54 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE.L 2004.165.1, z późn. zm.), art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. poz. 127, z późn. zm.) dalej "Uppz", oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważniania powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Lekarz Weterynarii