Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Ewa Partyka Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik/spr./ WSA Magdalena Józefczyk Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. sprawy ze skargi W. G. i W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących W. G. i W. G. solidarnie kwotę 500 zł /słownie: pięćset złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

II SA/Rz 955/10

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [..] czerwca 2010 r., SKO-[...] Samorządowe Kolegium odwoławcze w T. (dalej SKO w T.) uchyliło decyzję Prezydenta Miasta M. z dnia [..] maja 2010 r., [...] w części dotyczącej pkt 2a i w tym zakresie orzekło. W pozostałym zakresie utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta M. W uchylonej części decyzji SKO w T. usunęło z obrotu prawnego postanowienie decyzji organu pierwszej instancji dopuszczające realizację budynku mieszkalnego poza linią zabudowy wykreśloną na załączniku nr 1 do decyzji i w tym zakresie orzekło o konieczności realizacji tego przedsięwzięcia w granicach wyznaczonych liniami zabudowy. Równocześnie SKO w T. orzekło o dopuszczalności przekroczenia linii zabudowy o 1,5 m ustalonej przez Prezydenta Miasta M. na 3,5 m dla elementów architektury wejścia do budynku (ganek, schody, zadaszenie, taras, itp.).

W podstawie prawnej decyzji organ odwoławczy wskazał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) dalej: k.p.a. Uzasadniając decyzję SKO w T. podkreśliło, że konieczność uchylenia decyzji Prezydenta Miasta M. w części i w tym zakresie orzekanie było koniecznością usunięcia z decyzji ustalającej warunki zabudowy postanowień sprzecznych z prawem. Organ zauważył, że przepisy prawa nie dają podstaw do określania warunku realizacji budynku poza liniami zabudowy określonymi w załączniku do decyzji. Również odstępstwo w zakresie przekroczenia linii zabudowy o 1,5 m dla elementów architektury związanych z wejściem do budynku nie ma uzasadnienia w warunkach przyjętych w decyzji. Z tych powodów SKO w T. przyjęło, że te elementy decyzji ustalającej warunki zabudowy dla K.i J. W. oraz B. i M. J. wymagają "reformacji, dlatego w tym zakresie orzekło merytorycznie, stosując przepisy prawne.

Z rozstrzygnięciem SKO w T. nie zgodzili się W.

i W. G. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skarżący zarzucili decyzji naruszenie art. 6 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.) Z tych powodów skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności skarżonej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarżący domagali się również wstrzymania wykonalności decyzji objętej skargą oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu skarżący podkreślili, że przy ustalaniu warunków zabudowy należy dbać o ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Decyzja objęta skargą tego wymogu nie spełnia. Jej rozstrzygnięcie nie uwzględnia ich interesów jako właścicieli działki sąsiadującej z inwestycją. Realizacja domu w warunkach określonych w skarżonej decyzji doprowadzi do pogorszenia warunków korzystania z działki, która stanie się zaciemniona.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze