Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych oraz nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski, Sędziowie Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi R. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych oraz nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Sygn. akt II SA/Sz [...]

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej: "k.p.a.", Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. (dalej w skrócie: "PINB w G.") nałożył na właściciela nieruchomości R. O. obowiązek wstrzymania robót budowlanych i zabezpieczenia terenu budowy, związanych z budową dwudziestu dziewięciu ([...]) przyczep typu "domek holenderski", na nieruchomości przy ul. [...] w P. , gm. K., na terenie działki nr [...] oraz nałożył obowiązek wykonania, w terminie do 15 stycznia 2018 r., czynności mających na celu doprowadzenie wybudowanych bez pozwolenia na budowę obiektów do stanu zgodnego z prawem, tj.:

- przedłożenia zaświadczenia Wójta Gminy K. o zgodności zrealizowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości P. lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu,

- przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- przedłożenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego wybudowanych obiektów wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Organ I instancji wyjaśnił, że w dniu 7 września 2017 r. przeprowadził kontrolę w sprawie wniesienia (ustawienia) - bez pozwolenia na budowę [...] przyczep typu "domek holenderski", na terenie ww. nieruchomości. W trakcie kontroli stwierdzono, że na terenie nieruchomości, stanowiącej własność R. O., ustawionych jest obecnie [...] obiektów typu domek holenderski. Domki ustawiono na bloczkach betonowych. Ustawiono [...] domków o wymiarach [...] m, [...] domki o wymiarach

[...] m i [...] domków o wymiarach [...] m. Domki w środku posiadają aneksy kuchenne, łazienki i pokoje. Są to obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji domków letniskowych. R. O. oświadczył, że prowadzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] przy ul. [...] w P. , które zajmuje się głównie handlem tego typu domkami i pełnią one jedynie funkcję eksponatów przeznaczonych na sprzedaż. Domki przywieziono głównie z [...], są zgromadzone na placu jako ekspozycja i wystawiane na sprzedaż. Po sprzedaży domek zabiera nabywca, a na jego miejsce sprowadzany jest nowy domek. R. O. wyjaśnił, że przyczepy sprzedaje od dwóch lat, wcześniej zajmował się sprzedażą innych pojazdów. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono oznak użytkowania obiektów. Według R. O., domki tego typu są ustawione od dwóch lat. Oświadczył, że nie uzyskał pozwoleń na budowę, gdyż nie traktował tych domków jako ustawienie obiektów budowlanych. Do protokołu załączono wydruki fotografii obiektów objętych kontrolą.

Według PINB w G., w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane, budowa przedmiotowych obiektów wymagała pozwolenia na budowę, jako że w katalogu obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia brak jest wyszczególnionych tego typu obiektów. Obiekty powstałe na terenie ww. nieruchomości zostały wybudowane bez pozwolenia na budowę, na dowód czego organ wskazał, że w prowadzonych przez PINB w G. rejestrach pozwoleń na budowę udzielanych przez Starostwo Powiatowe w G. brak jest pozwolenia na budowę wybudowanych obiektów. Również właściciel nieruchomości nie okazał pozwolenia na budowę.

Strona 1/7