Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
Uzasadnienie strona 10/10

Nieuzasadnione okazały się także - z przyczyn, o których była już wcześniej mowa - zarzuty niedokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz niezebrania w sposób dostateczny materiału dowodowego. Raz jeszcze należy podkreślić, że organ oceniając zaistnienie, bądź nie, przesłanek z art. 152 § 1 k.p.a. nie musi w tym celu prowadzić postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych w art. 7 i art. 77 k.p.a., a więc nie musi podejmować wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Wystarczy, że w wyniku dokonania wstępnej oceny uzna, że nie zachodzą okoliczności obligujące go do zastosowania ww. przepisu. Organ winien wziąć pod przede wszystkim materiał dowodowy zawarty w aktach sprawy zakończonej dotychczasową decyzją i na tej podstawie wstępnie ocenić, czy istnieją podstawy do przyjęcia, że decyzja zostanie uchylona. Z tych względów, za nietrafny należy uznać zarzut naruszenia art. 7, 77, 80 k.p.a., jak również art. 8 k.p.a.

Odnosząc się do podnoszonych przez skarżących zarzutów dotyczących pominięcia przez organy argumentacji dotyczącej przyznania im statusu strony, należy wskazać, że kwestie te nie mogły mieć rozstrzygającego znaczenia w niniejszej sprawie. Samo bowiem przyznanie skarżącym takiego statusu nie uzasadnia jeszcze uchylenia decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia [...] r. Organ musi mieć bowiem jeszcze podstawy do stwierdzenia, że w wyniku wznowienia z tego powodu postępowania, dotychczasowa decyzja nie mogłaby się ostać tj. zapadłaby decyzja o odmowie wydania pozwolenia na budowę - nie odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej (art. 146 § 2 k.p.a.). Tymczasem w niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi, bowiem wstępna analiza projektu budowlanego nie wskazuje, w ocenie organów, uzasadnionego prawdopodobieństwa uchylenia decyzji Prezydenta Miasta S. z [...] r.

Słusznie też Wojewoda wskazał, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonują właściwe organy ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska, co oznacza brak prawdopodobieństwa uchylenia przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę ze względu na brak uzyskania przed wydaniem pozwolenia na budowę stanowiska właściwego organu ochrony środowiska.

Jak wynika z powyższych wywodów w świetle zgromadzonego dotychczas w sprawie materiału dowodowego nie zostało wykazane aby we wszczętym w niniejszej sprawie postępowaniu wznowieniowym mogła zapaść inna decyzja niż odpowiadająca w istocie pozwoleniu na budowę z dnia [...] r. Tym samym trudno przyjąć, że okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania zgodnie z treścią art. 152 § 1 k.p.a. W tej zaś sytuacji w świetle treści tego przepisu brak było podstaw do uwzględnienia wniosku skarżących A. G. i M. G. (skargi pozostałych skarżących odrzucono postanowieniem z dnia [...] r.) o wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę.

Ostateczne przesądzenie zaistnienia przesłanek z art. 151 § 2 w zw. z art. 145 § 2 k.p.a. może przy tym nastąpić jedynie w zasadniczym postępowaniu wznowieniowym. W niniejszym postępowaniu wystarczające i dopuszczalne było jedynie ustalenie wystąpienia prawdopodobieństwa takiego rozstrzygnięcia.

W tym stanie rzeczy, ponieważ podniesione w skardze zarzuty nie mogły odnieść zamierzonego skutku, a jednocześnie brak jest okoliczności, które z urzędu należałoby wziąć pod rozwagę - Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Strona 10/10