Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski, Sędziowie Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.),, Asesor WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Małgorzata Frej, po rozpoznaniu w Wydziale II Sz na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2007 r. sprawy ze skargi J. Spółki z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie warunków zabudowy oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

U Z A S A D N I E N I E:

Decyzją z dnia [...] r., Nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw.

z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 59 - 64 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania Spółki A., od decyzji Wójta Gminy z dnia

[...] r., Nr [...] , odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie [...] siłowni wiatrowych na gruntach działek nr [...] w obrębie ewidencyjnym [...], uchylił ww. decyzję i umorzył postępowanie organu I instancji.

Organ II instancji rozpatrzył sprawę uwzględniając następujący stan faktyczny i prawny.

Podaniem z dnia [...] r. Spółka A. wystąpiła do Wójta Gminy o ustalenie warunków zabudowy dla ww. inwestycji. Postanowieniem z dnia [...] r. Wójt Gmin zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu wejścia w życie uchwalonego w dniu 30 czerwca 2005 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy . W wyniku zażalenia strony Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] r. uchyliło ww. postanowienie uzasadniając, że w sytuacji gdy został już sporządzony projekt miejscowego planu, postanowienie w sprawie zawieszenie postępowania wymaga szczegółowego uzasadnienia. Po doręczeniu postanowienia organu odwoławczego organ I instancji pismem z dnia [...] r. zawiadomił strony o podjęciu postępowania. Jednocześnie dokonał, w jego trakcie, stosownych uzgodnień z organami współdziałającymi tj. Dyrektorem Urzędu Morskiego i Dyrektorem Z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w. O zakończeniu postępowania organ I instancji zawiadomił strony pismem z dnia [...] r.

Następnie decyzją z dnia [...] r. Wójt Gminy odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji, stwierdzając w jej uzasadnieniu, iż Gmina posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (projekt tego planu sporządzony już był w dacie złożenia wniosku) i zgodnie z jego ustaleniami (nie zmienionymi w stosunku do projektu planu) działki nr [...] obręb [...] położone są w obszarze oznaczonym symbolem RZ o przeznaczeniu: łąki, pastwiska, nieużytki bez zabudowy.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał też na protesty mieszkańców wsi [...] sprzeciwiających się tej inwestycji z - uwagi na uciążliwość hałasu wiatraków.

Spółka A. odwołała się od tej decyzji wnosząc o jej uchylenie i zarzucając jej naruszenie prawa poprzez przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy . Wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy został złożony w dniu [...] r., natomiast postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wydano dopiero w dniu [...] r., po uchyleniu tego postanowienia przez Kolegium ponowne postępowanie wszczęto dopiero [...] r., zaś decyzję wydano dopiero [...] r., a wiec gdy od

[...] r. obowiązywał już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze