Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązania do ich zwrotu wraz z odsetkami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi V. C.-K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązania do ich zwrotu wraz z odsetkami I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] Nr [...], II. umarza postępowanie administracyjne w sprawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Prezydent Miasta K. ustalił V. C. - K. wysokość nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości [...] zł za okres od [...] r. przyznanych decyzją z dnia [...] r., nr [...] z odsetkami ustawowymi od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie organ zobowiązał ww. do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości [...] zł za okres od [...] r. przyznanych decyzją z dnia [...] r., nr [...] z odsetkami ustawowymi od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Materialnoprawną podstawę wydania decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 - j.t. ze zm.), zwanej dalej "p.o.u.a."

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wskazał, że decyzją z dnia [...] r., nr [...], V. C. - K. przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego na D. K. i K. K. na okres od

[...] r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W myśl art. 2 pkt 11 w/w ustawy przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dalej organ wyjaśnił, że w dniu 10 maja 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. otrzymał informację z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie H., iż B. K. zmarł w dniu [...] r.

W dniu 20 czerwca 2016 r. dostarczono do ośrodka akt zgonu B. K.

Prezydent Miasta K. podkreślił, że na skutek śmierci dłużnika alimentacyjnego z dniem [...] r. nastąpiło wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, obciążającego tę osobę i utrata mocy tytułu wykonawczego, będącego podstawą przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec powyższego decyzja z dnia [...] r., nr [...], przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego na D. K. i K. K. stała się bezprzedmiotowa.

Organ wyjaśnił następnie, że na podstawie art. 2 pkt 7 lit. a w/w ustawy nienależnie pobrane świadczenia, to świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części.

Organ wypłacał świadczenia w okresie od [...] r. pomimo zaistnienia okoliczności, które winny spowodować ustanie wypłaty świadczeń. Akt zgonu dłużnika organ otrzymał w dniu 20 czerwca 2016 r. Zatem świadczenia pobrane za wskazany wyżej okres, w wysokości [...] zł są świadczeniami nienależnie pobranymi. Zgodnie z art. 23 ust. 1, ust. 1a i ust. 7 ustawy osoba, która pobrała nienależne świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia o którym mowa w art. pkt 7 lit a, b, d i f ustawy naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty i na dzień wydania niniejszej decyzji wynoszą [...] zł.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze