Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska/spr./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia o d d a l a skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przyznania R. K. uprawnień kombatanckich.

Postanowienie to zaskarżyła R. K. wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych postanowieniem z dnia [...] Nr [...] działając na podstawie art. 134 w związku z art. 123 § 3, art. 141§ 1 i 2 i art. 144 Kpa - stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie.

Organ ustalił, jak wynika to z uzasadnienia postanowienia, że postanowienie z dnia [...] zawierające prawidłowe pouczenie o prawie złożenia zażalenia w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia zostało stronie doręczone w dniu [...]. Termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu [...] a strona zażalenie nadała w urzędzie pocztowym w dniu [...] a więc po terminie, przy czym zażalenie nie zawiera prośby o przywrócenie terminu.

R. K. powyższe postanowienie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, domagając się przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia i uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania. Skarżąca twierdząc, że uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych powołała się przebyte schorzenia, inwalidztwo, brak odpowiedniej koncentracji.

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odpowiadając na skargę wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zajęte w zaskarżonym akcie. Jednocześnie organ wniósł o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

Sąd doręczając skarżącej odpowiedź na skargę, zarządzeniem z dnia

[...], doręczonym w dniu [...] zobowiązał stronę do ustosunkowania się - do powyższego wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym tzn. na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego- w terminie 14 dni pod rygorem przyjęcia, że strona nie żąda przeprowadzenia rozprawy.

Wobec braku odpowiedzi strony, sprawa została skierowana do rozpoznania w dniu [...] w trybie uproszczonym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę administracji publicznej dokonywaną według kryterium zgodności z prawem.

Sadowa kontrola zaskarżonego postanowienia nie dostarczyła podstaw do uwzględnienia skargi ponieważ akt ten nie narusza prawa.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że skarżąca została pouczona, o terminie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie z dnia [...] o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Postanowienie to zostało stronie doręczone

[...] a więc przewidziany ustawą 7 dniowy termin do jego zaskarżenia upłynął z dniem [...]. Zażalenie zostało wysłane do organu za pośrednictwem poczty w dniu [...] czemu skarżąca nie przeczy, a więc [...] dzień po terminie wynikającym z art. 141 § 2 Kpa. Analiza akt administracyjnych przedłożonych sądowi wraz z odpowiedzią na skargę wskazuje na bezbłędność ustalenia organu, że strona nie wniosła o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia zażalenia.

Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia zażalenia strona zawarła dopiero w skardze do sądu.

Wyjaśnić zatem trzeba, że sąd administracyjny nie posiada kompetencji do orzekania w zastępstwie organów administracji publicznej, których akty (decyzje i postanowienia) kontroluje i nie proceduje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 59 § 1 zd. 1 Kpa o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej.

Jak z powyższego wynika, zaskarżone postanowienie oparte o przepis art. 134 w związku z art. 144 Kpa, wydane zostało po prawidłowym ustaleniu stanu faktycznego, w świetle którego stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia jest zgodne z prawem.

Dlatego należało, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze m.), oddalić skargę.

Strona 1/1