Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Alicja Poznańska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 7, art. 8 ust. 1, art. 39, art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, po rozpatrzeniu odwołania M.K. od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja ta zapadła w następującym stanie faktycznym.

Wnioskiem z dnia 8 listopada 2016 r. M.K. zwrócił się o przyznanie jednorazowej zapomogi na zakup opału na zimę.

Decyzją z dnia [...] r. organ I instancji odmówił przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego wskazując, że dochód czteroosobowej rodziny wnioskodawcy wynosi [...] a zatem przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Od przedmiotowej decyzji odwołał się M.K. podnosząc, że jego zdaniem przedmiotowa decyzja jest niesprawiedliwa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylając zaskarżoną decyzję, za bezsporny uznało fakt, że dochód rodziny wnioskodawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przekroczył kwotę kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej, tj. [...] zł na osobę. Powołując się na akta sprawy Kolegium ustaliło, że oboje małżonkowie są osobami w wieku aktywności zawodowej, lecz nie pracują zawodowo. Wnioskodawca jest rencistą. Jego żona nie podejmuje działań w kierunku podjęcia pracy zarobkowej. Nie jest zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy. Rodzina utrzymuje się z renty w kwocie [...] zł i zasiłku rodzinnego - [...] zł. Łączny dochód rodziny wynosi więc [...] zł, czyli na jedną osobę w rodzinie przypada kwota [...] zł. Ponadto rodzina otrzymuje świadczenia wychowawcze w kwocie [...] zł miesięcznie i dopłaty do wyżywienia córki w internacie, których nie doliczono do dochodu rodziny. Dochód na osobę w rodzinie wynoszący [...] zł niewątpliwie przekracza kwotę [...] zł, zatem odmowa przyznania stronie prawa do zasiłku celowego była uzasadniona. Jednakże w ocenie Kolegium, organ I instancji miał obowiązek rozpoznać sprawę także w aspekcie prawa do specjalnego zasiłku celowego. Brak w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia dotyczącego tej formy pomocy, świadczy więc o rażącym naruszeniu art. 7, art. 9 i art. 107 K.p.a. Rozpoznając wniosek o pomoc społeczną organ zobligowany jest bowiem do uwzględnienia wszystkich przepisów i form pomocy jakie w sprawie wszczętej z wniosku strony mogą mieć zastosowanie. Zatem według Kolegium, organ I instancji po zwrocie akt, powinien rozpoznać uprawnienie strony do zapomogi finansowej na wskazany we wniosku cel, tj. zakup opału na zimę, nie tylko jako zasiłku celowego, ale również w aspekcie prawa do specjalnego zasiłku celowego, czyli w oparciu o przepisy art. 41 pkt 1 ustawy. Decyzja w tym przedmiocie ma charakter uznaniowy i wymaga wnikliwej analizy oraz wyczerpującego uzasadnienia.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze