Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Krzysztof Chudy, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 marca 2009r. sprawy ze skargi S. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego J. M. kwotę [...] złotych obejmującą należny podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania S. M. , postanowieniem z dnia [...] stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji MOPS w Z. z dnia [...] , nr [...].

Zaskarżone postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym:

Decyzją z dnia [...] Kierownik MOPS w Z., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchylił własną decyzję z dnia [...] przyznającą pomoc w formie zasiłku stałego, w związku z odbywaniem przez S. M. kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w W. Organ pouczył skarżącego o prawie i możliwości zaskarżenia wydanego orzeczenia.

Opisaną decyzję S. M. odebrał w dniu [...].

W dniu [...] skarżący złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pismo zatytułowane "Prośba - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego". W uzasadnieniu podniósł, że z żadnych przepisów prawa nie wynika możliwość zawieszenia wypłaty zasiłku stałego z powodu osadzenia w zakładzie karnym. Skarżący jest osobą niepełnosprawną nie posiadającą zatrudnienia ani w zakładzie karnym ani na wolności, dlatego zwraca się z prośbą do organu o wypłatę zasiłku Dodatkowo wskazał, że w czasie przebywania w zakładzie zalega z opłatami za czynsz oraz energię elektryczną, które mógłby uregulować z ww. zasiłku.

Końcowo S. M. dodał, że prośbę i zażalenie składa "po takim czasie" , ponieważ nie ma pamięci i nie miał kto napisać mu ww. pisma.

W czerwcu skarżący złożył kolejne pismo, w którym ponownie zawarł prośbę o zwrot zasiłku stałego, dodatkowo wskazał, że cierpi na zaburzenia osobowości i nie jest w stanie odpowiadać na urzędowe pisma.

Postanowieniem z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 134 K.p.a. stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania wniesionego po upływie 14 - dniowego terminu, mimo prawidłowego pouczenia i pozostawiło je bez rozpatrzenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego S. M. przytoczył argumenty zawarte w pismach z maja i z czerwca.

Dodatkowo w dniu [...] pismo procesowe złożył pełnomocnik ustanowiony z urzędu na zasadzie prawa pomocy, który wniósł o uchylenie kwestionowanego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pełnomocnik wskazał następujące uchybienia:

- brak koperty w której nadesłano odwołanie skarżącego, co skutkuje niemożnością ustalenia dokładnej daty jego nadania,

- naruszenie przez organ przepisów art. 7 i 58 K.p.a przez pozostawienie bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu, który nie został wyraźnie wyodrębniony, jednakże w ocenie pełnomocnika użyte w odwołaniu sformułowania ( prośbę i zażalenie wysyłam po takim czasie ...) oraz wskazane schorzenia na które cierpi skarżący obligowały organ do potraktowania tych twierdzeń jako wniosku o przywrócenie terminu.

W dalszej części pisma pełnomocnik odniósł się co do samej zasadności uchylenia decyzji o przyznaniu S. M. zasiłku stałego.

Ustosunkowywując się do ww. zarzutów pełnomocnika, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż są one chybione, bowiem w aktach administracyjnych sprawy załączona jest koperta, w której nadane zostało odwołanie. Odnośnie nierozpatrzenia zawartego zdaniem pełnomocnika w odwołaniu wniosku o przywrócenie terminu, organ wskazał, iż stanowi on nadinterpretację art. 58 K.p.a., bowiem jeżeli skarżący składając odwołanie świadomy był uchybienia terminu, co było efektem zaników pamięci, to nie do przyjęcia jest teza aby prośba o zrozumienie i przychylne rozpoznanie odwołania była równoznaczna z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze