Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji ostatecznej dotyczącej zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2007 r. sprawy ze skargi Prokuratora na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji ostatecznej dotyczącej zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Wójt Gminy D., po rozpoznaniu wniosku M.P. z dnia 30 sierpnia 2006 r., decyzją z (...( wydał M.P. zezwolenie nr (...( na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych poza miejsce sprzedaży powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu w sklepie w D. przy ul. (...(, na okres od 1 października 2006 r. do 31 października 2008 r.

W dniu 8 marca 2007 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w K., na podstawie art. 184 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgłosił sprzeciw od wyżej opisanej decyzji Wójta Gminy D. z dnia (...(, wnosząc: o wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie art. 149 § 1 kpa w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 kpa, o uchylenie decyzji ostatecznej oraz wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

W uzasadnieniu sprzeciwu Prokurator wskazał, że w dniu 6 sierpnia 2006 r., w sklepie spożywczo-monopolowym przy ul. (...( w D., P.Z. sprzedał nieletniemu D.N. alkohol w postaci 4 butelek wina oraz 2 puszek piwa. Tym samym doszło do naruszenia art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.). Wyrokiem z dnia (...(, Sąd Rejonowy w K. warunkowo umorzył postępowanie karne wobec P.Z. na okres 1 roku próby, oskarżonego o czyn z art. 43 w/w ustawy.

Prokurator podkreślił, że nawet jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych nieletniemu stanowi naruszenie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w ustawie, a prowadzący działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego nadzoru na podległymi pracownikami i powstałymi zaniedbaniami w doborze odpowiednich pracowników i zorganizowania sprzedaży napojów alkoholowych w taki sposób, aby nie zaistniał jakikolwiek przypadek złamania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku z tym, że obecnie ujawniły się okoliczności nie znane organowi wydającemu przedmiotową decyzję, a naruszającej jej warunki, wniesienie sprzeciwu i zawartych w nim wniosków Prokurator uznał za uzasadnione i konieczne.

Postanowieniem z dnia (...( Wójt Gminy D. wznowił postępowanie w sprawie kwestionowanej decyzji.

Następnie, decyzją z dnia (...(, powołując się na art. 151 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 kpa i art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Wójt Gminy D. odmówił uchylenia własnej decyzji ostatecznej z dnia (...( zezwalającej M.P. na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu na okres od 1 października 2006 r. do 31 października 2008 r.

W uzasadnieniu organ podał, że w sprawie brak jest podstaw do uchylenia decyzji ostatecznej na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa. Przedmiotowa decyzja została wydana w skutek rozpoznania wniosku M.P. z dnia 31 sierpnia 2006 r. Wnioskodawca spełnił wszystkie wymagane prawem warunki i załączył dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Brak było więc podstaw do odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Okoliczności wskazane przez Prokuratora Rejonowego w K. miały miejsce przed wydaniem decyzji. Natomiast przepis art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a, stanowiący podstawę do cofnięcia zezwolenia w związku ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych osobom nieletnim nie może mieć zastosowania w sprawie. Nie można bowiem odmówić zezwolenia na sprzedaż alkoholu powołując się na przepisy mówiące o cofaniu tych zezwoleń.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze