Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Asesor WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Agata Banc, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2006 r. sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stypendium stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

Inne orzeczenia o symbolu:
6334 Stypendia
Inne orzeczenia z hasłem:
Szkolnictwo wyższe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Burmistrz Miasta [...] odmówił uczennicy Szkoły Gimnazjum Miejskie nr [...] M.S. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego).

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że uczennica spełnia warunki ubiegania się o stypendium; w szczególności dochód w rodzinie uczennicy nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości [...] zł. miesięcznie na osobę.

Ponieważ ilość środków finansowych, którymi dysponuje miasto [...], nie wystarcza na wypłatę dla wszystkich osób, które złożyły wnioski i spełniają warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium, zastosowano niższe kryterium dochodowe. Zastosowanie niższego kryterium skutkuje przyznaniem stypendium tym uczniom, w których rodzinie, miesięczny dochód na osobę nie jest wyższy niż 241 zł.

Dochód w rodzinie pani H.S. wynosi [...] zł. na osobę miesięcznie. W tej sytuacji nie zachodzą podstawy do przyznania uczennicy M.S. stypendium szkolnego w roku szkolnym [...].

Organ I instancji, uwzględniając kryterium dochodowe w wysokości 241 zł., powołał się na Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr [...] Rady - Miejskiej w [...] z dnia [...] r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta [...] (z póź. zm.).

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła H.S. opisując trudną sytuację materialną i zdrowotną rodziny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. numer [...] uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu decyzji Kolegium stwierdziło, iż w myśl art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

Zgodnie zaś z art. 8 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Nadto należy zważyć, że w myśl art. 90f cytowanej wyżej ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6334 Stypendia
Inne orzeczenia z hasłem:
Szkolnictwo wyższe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze