Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przeniesienia służbowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Joanna Kube, Protokolant Łukasz Pilip, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2005 r. sprawy ze skargi M. C. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia służbowego - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/3

Raportem z dnia 7 grudnia 2004 r. M. C. wystąpiła do [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w G. o przeniesienie jej z dniem 1 stycznia 2005 r. do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w M.

[...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w G. decyzją z dnia [...] lutego 2005 r., wydanej na podstawie art. 37 c ust. 3 pkt 3 oraz art. 37 d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.), odmówił skarżącej przeniesienia służbowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w T. do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w M. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że mąż M. C. pełni służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w M. i przeniesienie skarżącej do tej jednostki spowodowałoby, że mąż skarżącej stałby się przełożonym żony, co mogłoby wpływać na prawidłowość funkcjonowania i właściwą organizację pracy tej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

M. C. od tej decyzji odwołała się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który to decyzją z dnia [...] kwietnia 2005 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i odmówił żądaniu skarżącej przeniesienia jej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w T. do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w M.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż prowadzone postępowanie dotyczy możliwości przeniesienia strażaka na wniosek, nie zaś przeniesienia służbowego, którego to określenia użyto w decyzji organu pierwszej instancji, a którego to określenia nie zna ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa ta bowiem przewiduje jedynie przeniesienie strażaka na wniosek, za zgodą lub z urzędu. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uchylając decyzję wskazał, że nieprawidłowe było zatem użycie przez organ pierwszej instancji art. 37 c ust. 3 pkt 3 powołanej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, jako podstawy prawnej decyzji. Przepis ten bowiem dotyczy przeniesienia strażaka do jednostki organizacyjnej w innej miejscowości z urzędu nie zaś na wniosek, co miało miejsce w sytuacji skarżącej. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał ponadto, że zatrudnienie małżonków w tej samej jednostce organizacyjnej nie jest zabronione jednak jest niewskazane. Może bowiem powodować zarzuty o stronniczość męża jako przełożonego żony, a organa Państwowej Straży Pożarnej starają się unikać takich sytuacji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie M. C. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania. Decyzji zarzuciła, że przyjęcie przez organ zasady, że sam fakt podległości służbowej pomiędzy mężem a żoną w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest dowodem stronniczości, jest błędne. Wskazała, że taka sytuacja podległości już występowała i nie notowano z tego powodu nieprawidłowości, wskazujących na uprzywilejowanie osoby podległej. Skarżąca zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie art. 7, 8 i 11 kpa oraz przepisów o Państwowej Straży Pożarnej wskazała również, że organ nie uwzględnił w swojej decyzji zasady słusznego interesu obywatela.

Strona 1/3