Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędziowie WSA Danuta Kania (spr.), Eugeniusz Wasilewski, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Sylwia Mikuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi P. S. i I. J. na decyzję Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r. w zakresie dotyczącym punktu 1 i 2 oraz decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r. w zakresie dotyczącym punktu 1 i 2, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na rzecz skarżących P. S. i I. J. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania, 4. nakazuje ściągnąć od Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na rzecz Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uzupełnienia brakującego wpisu.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/12

Wnioskiem z dnia [...] lutego 2013 r., działając na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: "u.d.i.p., P.S. oraz I.J. (dalej także jako: "skarżący") wystąpili do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wyroków arbitrażowych wydanych w latach 2000 - 2012 w postępowaniach arbitrażowych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej toczących się na podstawie umów o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji.

W razie uznania, że wnioskowane wyroki zawierają dane, których udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy wnioskodawcy wnieśli o udostępnienie wyroków po dokonaniu anonimizacji przedmiotowych danych.

Za pismem z dnia [...] kwietnia 2013 r. organ przesłał skarżącym kopię orzeczenia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z dnia [...] sierpnia 2011 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zanonimizowane kopie:

1) fragmentów orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] lutego 2012 r. w sprawie [...], [...], [...] (dalej także jako: "grupa S’’.) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

2) fragmentów orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] września 2012 r. w sprawie [...] (dalej także jako: "T") przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

3) fragmentów orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 2 u.d.i.p. oraz art. 104 k.p.a., Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa odmówił udostępnienia:

1) kopii orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] lutego 2012 r. w sprawie [...], [...], [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poza oznaczeniem orzeczenia (s. 1) oraz rodz. VIII pkt 674-679 zawierającym rozstrzygnięcie (s. 190) za wyjątkiem znajdującej się w pkt 676 nazwy produktu, którego dotyczyło postępowanie,

2) kopii orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] września 2012 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pkt 1 - 6 (s. 1- 2), pkt 8 (s. 2), pkt 46 (s. 9) oraz pkt 61-237 (s. 13 - 70) a także w części tablicy skrótów - rozwinięcia skrótów: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] oraz [...],

3) kopii orzeczenia Trybunału Arbitrażowego z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pkt 3 - 4 (s. 3 - 13), pkt 7 częściowo (s. 14, s. 15, s. 18-19).

W uzasadnieniu organ wskazał, iż Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadziła cztery sprawy dotyczące roszczeń z umów o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji zakończone:

- orzeczeniem wydanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Paryżu z dnia [...] sierpnia 2011 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

- orzeczeniem wydanym przez Trybunał Arbitrażowy w dniu [...] lipca 2010 r. w sprawie [...] przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne