Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska (spr.), Sędziowie WSA Stanisław Marek Pietras, Eugeniusz Wasilewski, Protokolant Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2009 r. sprawy ze skargi D. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja niepodległa wykonaniu w całości

Uzasadnienie strona 1/4

Komendant Główny Straży Granicznej decyzją z dnia [...] sierpnia 2008 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 6a pkt 3, art. 92 ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) w związku z § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...], którą orzeczono o utracie uprawnień D. K. do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego z dniem [...].

W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, iż Komendant [...] Oddziału SG decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. orzekł o utracie przez D. K. z dniem [...] r. uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, z uwagi na fakt, że od tej daty stał się on, z tytułu dziedziczenia ustawowego współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę.

Ponadto organ wskazał, iż w złożonym przez D. K. oświadczeniu mieszkaniowym do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego poinformował, że zamieszkuje wraz z żoną w lokalu stanowiącym własność jego siostry. Do oświadczenia tego dołączył ponadto dokumenty wskazujące, że w dniu [...] r. nabył on po zmarłym ojcu spadek w skład, którego wchodziło prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej [...] m2 i powierzchni mieszkalnej [...] m2, w którym funkcjonariusz zamieszkiwał wraz z matką i siostrą.

W związku z powyższym organ podkreślił, iż w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r., równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przysługuje funkcjonariuszowi, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członek jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego, a to oznacza, że równoważnik taki przysługuje za okres nieposiadania lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. Funkcjonariusz traci zatem uprawnienie do równoważnika z chwilą, gdy na skutek zmiany okoliczności faktycznych stanie się on posiadaczem lokalu mieszkalnego, a orzekanie o utracie równoważnika następuje w drodze decyzji, która określa moment utarty uprawnienia funkcjonariusza.

Organ wyjaśnił, iż z chwilą otwarcia spadku łączy się skutek jego nabycia przez spadkobiercę, a takie nabycie następuje samoistnie bez podjęcia jakiejkolwiek czynności przez sąd bądź stronę. Dlatego też, z datą nabycia spadku, D. K. utracił uprawnienie do równoważnika.

Dodatkowo organ podkreślił, iż ze złożonego przez funkcjonariusza wniosku o przydział lokalu mieszkalnego wynika, że ma on prawo do 3 norm zaludnienia, co zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898 ze zm.) odpowiada lokalowi o powierzchni mieszkalnej od [...] m2 do [...] m2, bowiem lokal, do którego udział w drodze dziedziczenia nabył funkcjonariusz, posiada powierzchnię mieszkalną [...] m2. Oznacza to, że nabyty w drodze dziedziczenia lokal zaspokaja powierzchnię mieszkalną przysługującą rodzinie funkcjonariusza, tj. 3 normy zaludnienia.

Strona 1/4