Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ochrony danych osobowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędzia WSA Andrzej Kołodziej (spr.) Protokolant referent - stażysta Eliza Kusy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2011 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ochrony danych osobowych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 25 sierpnia 2008 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga J. W. zam. w [...], na przetwarzanie jego danych osobowych przez K. S. zam. [...], na stronie internetowej [...] oraz przez A.B. zam. [...], na stronie internetowej [...] W skardze podał, że na forum internetowym na stronie [...] w dziale [...] zostały udostępnione jego dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku. Wskazał, że na forum tym podawano dodatkowo informacje o nim i jego hodowli pochodzące z forum [...]. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie z for internetowych [...] oraz [...] tematów z jego nazwiskiem.

Na wezwanie organu wnioskodawca w piśmie z dnia 24 września 2008 r. sprecyzował swoje żądanie wskazując, że żąda usunięcia jego danych osobowych z for internetowych, sprawdzenia czy administrator danych dopełnił obowiązku rejestracji zbioru danych zgodnie z przepisami ustawy, zastosowania przez administratora środków zabezpieczających dane osobowe, nałożenia na administratora innych przewidzianych prawem środków zapobiegających powtórzeniu się takich działań w przyszłości. Jednocześnie wskazał, iż administratorem forum znajdującego się na stronie internetowej [...] jest K. S. zam. [...] oraz, że nie udało mu się ustalić administratora forum zawartego na stronie [...].

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do K.S. o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wymieniona nie zajęła stanowiska w sprawie. Pismem z dnia 9 lipca 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy [...] poinformował organ, że w prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej - K. S. zam. [...]- nie figuruje i nigdy nie figurowała.

W toku postępowania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił, że właścicielem strony internetowej [...] jest A. B. zam. [...].

Wymieniona w pisemnych wyjaśnieniach oświadczyła, że strona [...] nie miała nic wspólnego z jej działalnością zarobkową ani zawodową, była tylko i wyłącznie jej hobby. Na jej stronach nigdy nie znajdowały się płatne reklamy ani też nie otrzymywała od nikogo żadnych funduszy na jej prowadzenie. Nie pobierała żadnych opłat za odwiedzanie, rejestrowanie się, ani jakiekolwiek inne działanie na stronie. Nie czerpała żadnych korzyści materialnych z jej prowadzenia. Poinformowała, że strona [...], a w związku z tym także forum, od kilku miesięcy nie istnieją.

Powyższa informacja została potwierdzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wydrukiem z ww. strony internetowej.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r. wydaną na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 3 ust. 2 pkt 2, art. 12 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych umorzył postępowanie w sprawie ze skargi J. W. na przetwarzanie jego danych osobowych przez K. S. na stronie internetowej [...] oraz A. B. na stronie internetowej [...].

W uzasadnieniu, powołując się na treść art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz zebrany w sprawie materiał dowodowy organ wskazał, iż przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez K. S. na stronie internetowej [...] nie następuje w związku z jej działalnością zarobkową ani zawodową, a zatem przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie będą miały zastosowania w niniejszej sprawie. Brak w związku z tym podstaw do wydania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji administracyjnej merytorycznie rozstrzygającej kwestię przetwarzania danych skarżącego na wymienionej stronie internetowej.

Strona 1/5