Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski (spr.), Iwona Maciejuk, Protokolant sekretarz sądowy Marcin Borkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2016 r. sprawy ze skargi B.S. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Rady Wydziału [...] w [...] nr [...] z dnia [...] października 2014 r., 2. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz B. S. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. Nr [...] Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 21 ust. 2 w związku z art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852), dalej ustawa, utrzymała w mocy uchwałę Rady Wydziału [...] z dnia [...] października 2014 r. odmawiającą B. S. nadania stopnia doktora habilitowanego [...].

Do wydania powyższej decyzji doszło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wnioskiem z dnia [...] marca 2014 r. dr B. S. wystąpiła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, dalej Centralna Komisja, o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie [...] i jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia tego postępowania wskazała Wydział [...].

Centralna Komisja w dniu [...] czerwca 2011 r. powołała Komisję Habilitacyjną, która po zapoznaniu się z recenzjami i wysłuchaniu habilitantki, przeprowadziła jawne głosowanie nad wnioskiem. W głosowaniu brało udział 7 członków komisji i jego wynik był następujący:

- głosów na tak - 3

- głosów na nie - 1

- głosów wstrzymujących się - 3

W protokole z posiedzenia Komisji z dnia [...] października 2014 r., odnotowano, iż Komisja nie poparła wniosku [...] o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk [...].

W dniu [...] października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału [...], dalej Rada Wydziału, na którym zapoznano członków Rady z protokołem z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, na podstawie art.18 a ust. 11 ustawy, podjęła uchwałę Nr [...] odmawiającą nadania B. S. stopnia doktora habilitowanego. Uchwała nie zawiera uzasadnienia.

W odwołaniu od powyższej uchwały B. S. wniosła o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznana innej Radzie Wydziału, względnie Radzie Wydziału, która wydała kwestionowaną uchwałę.

Zaskarżonej uchwale zarzuciła:

1. naruszenie art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. oraz w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy, polegające na:

- nie uwzględnieniu przez organ I instancji przy rozstrzyganiu sprawy całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wobec nie przedłożenia przez Komisję Habilitacyjną wraz z opinią całości materiałów zebranych w toku postępowania wyjaśniającego (nie przedłożono dokumentów przekazanych przez skarżącą na posiedzeniu dnia [...].10.2014 r.), w konsekwencji czego Rada Wydziału podejmując zaskarżoną uchwałę opierała się na niekompletnym materiale istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy,

- braku uzasadnienia przez Radę Wydziału kwestionowanej uchwały, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej kontroli odwoławczej zaskarżonego rozstrzygnięcia,

- pominięciu przez Radę Wydziału, dwóch z trzech recenzji (prof. dr hab. A. M. oraz prof. dr hab. Inż. M. K.), w których recenzenci wyrazili pozytywne stanowisko co do nadania skarżącej tytułu doktora habilitowanego, oraz wzięcie pod uwagę niepełnej i nienależycie uzasadnionej recenzji prof. dr hab. Inż. M. H., w której zawarto postulat o odmowie nadania skarżącej tytułu doktora habilitowanego, wobec powyższego Rada Wydziału nie wzięła pozytywnych argumentów pod uwagę przy podejmowaniu uchwały i tym samym nie nadała jej odpowiedniej wagi,

Strona 1/5