Sprawa ze skargi M.L. na orzeczenie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie ukarania karą dyscyplinarną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube Sędziowie WSA Jacek Fronczyk WSA Sławomir Fularski (spr.) Protokolant Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2010 r. sprawy ze skargi M.L. na orzeczenie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ukarania karą dyscyplinarną 1) uchyla zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie z dnia [...] listopada 2009 r. (bez numeru) 2) zaskarżone orzeczenie nie podlega wykonaniu w całości 3) zasądza od Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rzecz skarżącego M.L. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/7

Orzeczeniem z dnia [...] listopada 2009 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) działając na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 ze zm., dalej zwana ustawą o ABW) oraz § 27 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2690 ze zm., dalej zwane rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy ABW), orzekł na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko [...] M.L. - [...] Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW obwinionemu o to, że w dniu [...] października 2009 r. odmówił wykonania polecenia służbowego wydanego przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW [...] M.C., natomiast w dniu [...] października 2009 r. odmówił zastępcy Dyrektora DBTI [...] W.S. podpisania zakresu obowiązków oraz wykonania polecenia, zadekretowanego w systemie [...] przy piśmie nr [...], co wyczerpuje znamiona czynu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia o uznaniu obwinionego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył karę dyscyplinarną surowej nagany.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Szef ABW podniósł, że przeprowadzone czynności dowodowe polegające na przesłuchaniach świadków doprowadziły do ustalenia, iż w dniu [...] października 2009 r. ówczesny Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) [...] M.C. wydał [...] M.L. polecenie kierowania projektem [...]. Uzasadnieniem powierzenia obwinionemu powyższego zadania miało być doświadczenie M.L., jego wysokie uposażenie oraz brak dostatecznego wykorzystania możliwości funkcjonariusza w pracy departamentu. Zgodnie z zeznaniami świadków, funkcjonariusz odmówił wykonania powyższego polecenia. Organ wskazał dalej, że w dniu [...] października 2009 r. [...] M.L. odmówił Zastępcy Dyrektora DBTI [...] W.S. podpisania zakresu obowiązków oraz wykonania kolejnego polecenia służbowego, tj. przeprowadzania szkoleń w zakresie obsługi aplikacji [...]. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w dniu następnym, tj. [...] października 2009 r. obwiniony potwierdził fakt zapoznania się z zakresem obowiązków własnoręcznym podpisem. Ustalono ponadto, że funkcjonariusz prowadzi w chwili obecnej szkolenia z zakresu aplikacji [...].

W konkluzji orzeczenia organ stwierdził, że fakt wcześniejszego zajmowania przez obwinionego stanowisk kierowniczych wskazuje na świadomość konsekwencji naruszenia dyscypliny służbowej. Uwzględniono jednak dotychczasowy nienaganny przebieg służby, w konsekwencji czego uznając obwinionego winnym zarzucanych czynów, wymierzono karę surowej nagany.

Pismem z dnia [...] grudnia 2009 r., stanowiącym raport kierowany do Szefa ABW, [...] M.L. złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Podniósł, że orzeczenie opiera się na niezgodnych z prawdą zeznaniach złożonych przez Dyrektora M. C., który składał mu jedynie propozycję objęcia projektu, a nie polecenie służbowe. Odpowiedź na powyższe wymagała przemyślenia, tymczasem ww. Dyrektor zaznaczył, że oczekuje podjęcia decyzji "od razu", bez możliwości zapoznania się z tematem projektu oraz stanem jego realizacji. Wnioskujący o ponowne rozpoznanie sprawy zaznaczył, że dotychczas każde zadanie wykonywał sumiennie, za realizację swoich zadań wielokrotnie otrzymywał nagrody finansowe - również od Szefa ABW, a także brązowy krzyż zasługi. Dodał także, że sposób w jaki złożono mu ww. propozycję odbiera jako formę szantażu i zastraszenia. Ostatnie zdarzenia mają charakter zdyskredytowania jego osoby i wyszukiwania pretekstu do wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.

Strona 1/7