Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.), Sędziowie WSA Andrzej Góraj, Adam Lipiński, Protokolant specjalista Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi K.G. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję Szefa Kancelarii Sejmu w części odmawiającej udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa obejmujących wykazy sędziów popierających zgłoszenia, 2) oddala skargę w pozostałym zakresie, 3) zasądza od Szefa Kancelarii Sejmu na rzecz skarżącej K. G. kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/13

Szef Kancelarii Sejmu decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2018 r. wydaną na podstawie art. 202c ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz w zw. z art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389), odmówił udostępnienia K. G. informacji publicznej dotyczącej załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów obywateli oraz wykazów sędziów popierających zgłoszenia.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2018 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej K. G. (poseł na Sejm RP) wystąpiła do Marszałka Sejmu RP, za pośrednictwem Dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu, o udostępnienie informacji publicznej w postaci załączników do zgłoszeń z kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa, które dotychczas wpłynęły do Kancelarii Sejmu, tj. wykazów obywateli popierających dane zgłoszenie i/lub wykaz sędziów popierających dane zgłoszenie.

Jednocześnie wskazała, że prosi o udostępnienie powyższych informacji do wglądu w Kancelarii Sejmu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek pismem z dnia [...] lutego 2018 r. [...] Biura Komunikacji Społecznej poinformował wnioskodawczynię, że powyższy wniosek zgodnie z właściwością został przekazany do Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin odpowiedzi na ww. wniosek został przesunięty, gdyż trwa analiza wniosku pod kątem możliwości jego realizacji. Odpowiedź zostanie wysłana, gdy tylko będzie to możliwe, nie później jednak niż do [...] marca 2018 r.

Po otrzymaniu powyższej informacji K. G., powołując się na otrzymaną opinię prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ([...]), w piśmie z dnia [...] lutego 2018 r. ponowiła wniosek o niezwłoczne przekazanie żądanej informacji publicznej. Podkreśliła, że w ocenie autora wskazanej opinii, informacja o osobach zgłaszających kandydaturę sędziego na członka KRS, w sytuacji, gdyby został on na tę funkcję wybrany, jest informacją o warunkach powierzenia funkcji publicznej, w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Nie ulega zatem wątpliwości, że wnioskowana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p., a tym samym w trybie tejże ustawy winna być udostępniona bez zbędnej zwłoki. Wskazany w piśmie [...] Biura Komunikacji Społecznej termin 2-miesięczny nie może mieć więc w tym przypadku zastosowania i uzasadnienia. Podmiot udostępniający informację publiczną nie może bowiem w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej. Wskazane uzasadnienie tymczasem w postaci "analizy wniosków" nie usprawiedliwia nieudzielenia informacji w postaci załączników do zgłoszeń kandydatów do KRS w maksymalnym terminie 14 dni. Wnioskodawczyni zaznaczyła jednocześnie, że nieudzielenie przedmiotowych informacji posłom na Sejm RP, nad którymi posłowie będą głosować w najbliższym czasie, w sposób nieuprawniony ogranicza prawa posłów RP, jak również uniemożliwia im należyte wykonywanie obowiązków.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne