Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędzia WSA Joanna Kube (spr.), Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Protokolant Emilia Jaktorska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2009 r. sprawy ze skargi M.W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych. - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/4

Stan faktyczny sprawy ze skargi M.W. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r. nr [...], utrzymujący w mocy rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...], wydany na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), o przedłużeniu okresu zawieszenia wymienionej w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego, z dalszym zawieszeniem 50 % należnego uposażenia i nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności na mocy art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); zwanej dalej k.p.a., przedstawia się następująco:

Komendant Stołeczny Policji rozkazem personalnym z dnia [...] maja 2008 r. zawiesił M.W. w czynnościach służbowych od dnia [...] maja 2008 r. na okres trzech miesięcy na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o Policji i stwierdził, iż na podstawie art. 124 tej ustawy zawieszonemu policjantowi zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia. Na podstawie art. 108 k.p.a. rozkazowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu tego rozkazu wskazano, że zawieszenie w czynnościach służbowych nastąpiło na podstawie wniosku naczelnika Wydziału [...] KSP w związku z wydaniem przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w W. w ramach prowadzonego postępowania karnego o sygn. akt [...] postanowienia o przedstawieniu wymienionej zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, określonego w art. 231 § 2 w związku z art. 21 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zwanej dalej k.k. Nadanie rygoru zaś uzasadniono ochroną interesu służby tożsamego z interesem społecznym polegającego na tym, że policjant podejrzany o popełnienie przestępstwa umyślnego winien być niezwłocznie odsunięty od wykonywania zadań i obowiązków służbowych. Decyzję doręczono stronie 9 czerwca 2008 r.

Po rozpoznaniu odwołania, Komendant Główny Policji rozkazem personalnym z dnia [...] lipca 2008 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił zaskarżony rozkaz personalny w części dotyczącej daty zawieszenia w czynnościach służbowych i ustalił datę zawieszenia na okres trzech miesięcy na dzień [...] czerwca 2008 r., a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżony rozkaz personalny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1479/08, oddalił skargę M.W. na ostatnio wymienioną decyzję.

Rozkazem personalnym z dnia [...] sierpnia 2008 r. Komendant Stołeczny Policji przedłużył M.W. okres zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego.

Po rozpoznaniu złożonego przez policjanta odwołania, zaskarżony rozkaz został utrzymany w mocy rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r.

Organ uzasadniając rozstrzygnięcie wskazał, że M.W. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków jako funkcjonariuszowi publicznemu i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wobec tego przyjęto, że została spełniona przesłanka szczególnie uzasadnionego przypadku z art. 39 ust. 3 ustawy o Policji, oraz że charakter zarzutu uzasadnia wskazany okres zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych. Komendant Główny Policji podniósł, że Policja jest instytucją zaufania publicznego, a tym samym wykonywanie obowiązków służbowych przez policjanta, wobec którego toczy się postępowanie karne, pozostaje w sprzeczności z interesem społecznym oraz prowadzi do naruszenia dobrego imienia służby. Zwrócono uwagę, że policjantowi przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa jako funkcjonariuszowi publicznemu. Nadanie rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. było uzasadnione ważnym interesem społecznym, który wymaga, aby zadania nałożone na Policję były realizowane przez osoby dające rękojmię przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Koniecznym było więc natychmiastowe odsunięcie od pełnienia czynności służbowych osoby, na której ciąży poważny zarzut naruszenia porządku prawnego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji