II SA/Wa 58/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędzia WSA Joanna Kube (spr.), Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Protokolant Emilia Jaktorska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2009 r. sprawy ze skargi M.W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych. - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/4

Stan faktyczny sprawy ze skargi M.W. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r. nr [...], utrzymujący w mocy rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...], wydany na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), o przedłużeniu okresu zawieszenia wymienionej w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego, z dalszym zawieszeniem 50 % należnego uposażenia i nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności na mocy art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); zwanej dalej k.p.a., przedstawia się następująco:

Komendant Stołeczny Policji rozkazem personalnym z dnia [...] maja 2008 r. zawiesił M.W. w czynnościach służbowych od dnia [...] maja 2008 r. na okres trzech miesięcy na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o Policji i stwierdził, iż na podstawie art. 124 tej ustawy zawieszonemu policjantowi zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia. Na podstawie art. 108 k.p.a. rozkazowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu tego rozkazu wskazano, że zawieszenie w czynnościach służbowych nastąpiło na podstawie wniosku naczelnika Wydziału [...] KSP w związku z wydaniem przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w W. w ramach prowadzonego postępowania karnego o sygn. akt [...] postanowienia o przedstawieniu wymienionej zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, określonego w art. 231 § 2 w związku z art. 21 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zwanej dalej k.k. Nadanie rygoru zaś uzasadniono ochroną interesu służby tożsamego z interesem społecznym polegającego na tym, że policjant podejrzany o popełnienie przestępstwa umyślnego winien być niezwłocznie odsunięty od wykonywania zadań i obowiązków służbowych. Decyzję doręczono stronie 9 czerwca 2008 r.

Po rozpoznaniu odwołania, Komendant Główny Policji rozkazem personalnym z dnia [...] lipca 2008 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił zaskarżony rozkaz personalny w części dotyczącej daty zawieszenia w czynnościach służbowych i ustalił datę zawieszenia na okres trzech miesięcy na dzień [...] czerwca 2008 r., a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżony rozkaz personalny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1479/08, oddalił skargę M.W. na ostatnio wymienioną decyzję.

Rozkazem personalnym z dnia [...] sierpnia 2008 r. Komendant Stołeczny Policji przedłużył M.W. okres zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego.

Po rozpoznaniu złożonego przez policjanta odwołania, zaskarżony rozkaz został utrzymany w mocy rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2008 r.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji

DJUR.PL Kontakt