Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Anna Mierzejewska, Protokolant Referent stażysta Małgorzata Ciach, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2012 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/7

Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. B. M. zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zobligowanie Ordynariusza Diecezji [...] do zaktualizowania danych osobowych przechowywanych, w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii [...], w dokumentach, tj. akcie ślubu oraz aktach chrztu dzieci przez naniesienie adnotacji o treści: "Dnia 17 maja 2010 r. w Parafii [...] formalnym aktem wystąpił z Kościoła Rzymskokatolickiego".

W uzasadnieniu wniosku B. M. podniósł, że pomimo złożenia wniosku o dokonanie adnotacji o jego wystąpieniu z Kościoła Katolickiego w pozostałych dokumentach, tj. akcie ślubu i aktach chrztu dzieci, jego prośba nie została uwzględniona. Z tych powodów wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, działając na podstawie art. 105 § 1 kpa, umorzył postępowanie z wniosku B. M.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalił, że B. M. w dniu 17 maja 2011 r. skierował do Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej [...] pismo, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Kościele Rzymsko - Katolickim i wniósł o wykreślenie go z wszelkich możliwych spisów w dokumentacji kościelnej i sporządzenie odpowiedniej adnotacji o jego apostazji w księdze chrztu. Z dniem 8 czerwca 2010 r. Proboszcz Parafii naniósł adnotację w świadectwie chrztu świętego B. M. o akcie wystąpienia z Kościoła Rzymskokatolickiego. Pismem z dnia 16 czerwca 2010 r. skierowanym do Biskupa Diecezjalnego Diecezji [...], B. M. wniósł o wydanie odpowiedniej zgody celem dokonania adnotacji o apostazji w księgach parafialnych parafii [...] i ich duplikatach, tj. w księdze ślubu i chrztu dzieci. W odpowiedzi na wniosek, B. M. otrzymał z Kurii Biskupiej Diecezji [...] pismo, w którym pouczono go, że przepisy prawa kanonicznego nie przewidują dokonywania tego typu adnotacji w innych, niż księgi chrztu, kartoteka parafialna i archiwum kurii dokumentach kościelnych.

Organ podał, że w toku prowadzonego postępowania do Biura Generalnego Inspektora wpłynęły wyjaśnienia Kurii Biskupiej Diecezji [...], w których wskazano, że zgodnie z obowiązującą Instrukcją Episkopatu Polski - Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła z dnia 27 września 2008 r., nr 12, dokonano wszelkich procedur przewidzianych prawem kościelnym i odnotowano fakt apostazji w metryce chrztu i księdze ślubu B. M. Potwierdzeniem faktu wystąpienia z Kościoła jest nowa metryka chrztu z wpisem o apostazji, którą B. M. otrzymał. Ponadto poinformowano organ, że dokonanie wpisu o apostazji B. M. w aktach chrztu jego dzieci nie jest możliwy, gdyż dzieci B. M. są dorosłe i tylko one mają prawo dostępu do swoich aktów chrztu i dokonywania zmian w tych aktach. Domaganie się takich adnotacji nie ma uzasadnienia w prawie kościelnym.

W tym stanie faktycznym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, iż stosownie do postanowień art. 105 § 1 kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jednocześnie organ przytoczył treść art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18. Dodatkowo wskazał, że treść art. 43 ust. 1 pkt 3 stanowi, iż z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego. Organ wyjaśnił, że Kościół Rzymsko - Katolicki należy do instytucji o uregulowanej sytuacji prawnej, bowiem jest instytucją, której funkcjonowanie zostało unormowane w Konstytucji RP, w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat oraz w ustawach, nad którymi umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 ze zm.) w przepisie art. 2 stanowi, iż Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. W sprawach odnoszących się do Kościoła, nie uregulowanych ustawą, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, o ile nie są sprzeczne z wynikającymi z niej zasadami. Zdaniem organu, analiza powołanych przepisów prawa wskazuje, iż Kościół Katolicki oraz inne związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie swojej działalności są niezależne i przy wykonywaniu władzy duchownej posługują się swoim wewnętrznym prawem. W związku z treścią przepisu art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w sprawie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może prowadzić postępowania wyjaśniającego kierunkowanego na wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej, ani przeprowadzać czynności kontrolnych, z wyłączeniem prawa żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

Strona 1/7