Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędziowie WSA Anna Mierzejewska (spr.) Sławomir Fularski Protokolant Sylwia Mikuła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2010 r. sprawy ze skargi A.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/4

Komendant Główny Policji, rozkazem personalnym nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r., na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) zwolnił A. S. ze służby w Policji z dniem [...] stycznia 2010 r., a rozkazowi na podstawie art. 108 § 1 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu podał, że funkcjonariusz dopuścił się czynu z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. w dniu [...] lutego 2009 r. w P. kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,08 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, poprzez tworzenie fałszywego dowodu, tj. nakłonił B. S. do przyznania się w Komendzie Miejskiej Policji w P. do spowodowania kolizji drogowej. Ostatecznie policjantowi przedstawiono zarzut z art. 178a § 1 oraz art. 235 Kodeksu karnego. Wyrokiem z dnia [...] listopada 2009 r. Sąd Rejonowy w P. uznał A. S. winnym popełnienia zarzucanych czynów.

W odwołaniu od rozkazu personalnego A. S., wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (rozkazu personalnego) i jego uchylenie.

W uzasadnieniu odwołania podkreślił, że wyrok skazujący jest nieprawomocny, a ponadto wskazał, że uzyskiwał w pracy dobre wyniki i dlatego Komendant Główny Policji powinien dać mu szansę odejścia na pełną emeryturę.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2010 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania A. S. od rozkazu personalnego nr [...] Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2010 r. o zwolnieniu ze służby w Policji:

- uchylił zaskarżony rozkaz personalny w części dotyczącej terminu zwolnienia ze służby w Policji,

- orzekł, że z uwagi na nadanie powyższemu rozkazowi rygoru natychmiastowej wykonalności zwolnienie ze służby w Policji nastąpiło w dniu [...] lutego 2010 r., to jest w terminie wynikającym z doręczenia stronie decyzji administracyjnej organu pierwszej instancji,

- w pozostałej części utrzymał w mocy rozkaz personalny.

W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, policjanta można zwolnić ze służby w przypadku popełnienia czynu o znamionach przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i niemożliwe jest pozostawienie jego w służbie. Wskazana norma ma charakter fakultatywny i dlatego jej stosowanie pozostawiono uznaniu administracyjnemu przełożonych właściwych w sprawach osobowych. Przepisy ustawy o Policji nie zawierają katalogu przestępstw, których popełnienie umożliwia pozostawienie policjanta w służbie, wobec czego w każdej sprawie obowiązkiem organu jest ustalenie, czy całokształt okoliczności popełnienia przestępstwa usprawiedliwia wniosek, że dalsze pozostawienie policjanta w służbie jest niemożliwe. W ocenie organu także oczywistość ma miejsce wtedy, gdy nienasuwający wątpliwości stan faktyczny pozwala na pewne stwierdzenie, iż policjant dopuścił się czynu o znamionach przestępstwa. Jego wprowadzenie podyktowane było troską o autorytet Policji. Możliwość zastosowania sankcji przewidzianej w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji uzasadniona jest społeczną rolą Policji, charakterem powierzonych zadań i kompetencji oraz związanym z działalnością tej formacji publicznym zaufaniem.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji