Sprawa ze skargi G. J. na decyzje SKO w J. G. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia dwóch sztuk drzew gatunku wierzba
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski, Sędziowie Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz, Sędzia WSA Anna Siedlecka (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Grott, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 września 2008r. sprawy ze skargi G. J. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia dwóch sztuk drzew gatunku wierzba I. uchyla decyzję I i II instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Wójt Gminy W.B. decyzją z [...] Nr [...], działając na podstawie art. 88 ust. I pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 219, póz. 2229), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, póz 2306 ze zmianami) oraz art. 104 k.p.a. wymierzył G.J. współwłaścicielce nieruchomości położonej w miejscowości W., działka nr [...] administracyjną karę pieniężną w wysokości 33.560,62zł. za usunięcie bez wymaganego zezwolenia z nieruchomości położonej w miejscowości W., działka nr [...] - 2 sztuk drzew gatunku wierzba o obwodzie pnia 115cm i 147cm mierzonym na wysokości ścięcia.

Uzasadniając takie rozstrzygnięcie, organ I instancji wyjaśnił, że w dniu 25 października 2007 r. na wniosek E.S. współwłaścicielki działki nr [...] , wszczęto postępowanie w sprawie wycięcia 2 sztuk drzew gatunku wierzba bez wymaganego zezwolenia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz zeznań stron, ustalono że w dniu 23 października 2007 . G.J. nie posiadając zezwolenia usunęła z działki nr [...] - 2 drzewa, ustalono przy tym, że strona nie występowała o uzyskanie takiego zezwolenia. Argumentując dalej organ I instancji wskazał, iż karę pieniężną, w takim przypadku ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew, w związku z czym za wycięcie 2 sztuk drzew łączna kara wyniosła 33560,62zł.

Od tej decyzji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G.odwołanie wniosła G.J.

Odwołująca się wskazała w uzasadnieniu odwołania, że nie spodziewała się, aby w celu usunięcia dwóch drzew, które zasadził dawno temu jej nieżyjący już mąż, musiała uzyskać zezwolenie. Jak podała skarżąca, oba drzewa były mocno rozrośnięte i bardzo przeszkadzały tak w utrzymaniu porządku jak też swobodnym poruszaniu się po posesji. Strona wyjaśniła przy tym, że na wycięcie obu drzew uzyskała zgodę współwłaścicielki posesji, osoby która będąc świadomą obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew, wykorzystała jej niewiedzę w celu uzyskania dla siebie zgody na samowolną budowę kotłowni.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J.G .po rozpatrzeniu odwołania G.J. , decyzją z dnia [...] nr [...] , przywołując w podstawie prawnej przepisy art.138 § l pkt l k.p.a. oraz art. 83 ust. l, art. 88 ust. l pkt 2 w związku z art. 89 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Z 2004r., Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zielem, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 219, poz. 2229) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze