Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (nr [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Mieczysław Górkiewicz Sędziowie: NSA Halina Kremis (sprawozdawca) As. WSA Alicja Palus Protokolant: Anna Biłous po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (nr [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją [...]r. (nr [...]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu wniosku P. K. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. (Nr [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (Nr [...]) zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej położonej w S. przy ul. K. oznaczonej jako działka nr [...] na działki: nr [...], nr [...] i nr [...], działając na podstawie: art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego -utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. (Nr [...])

Na uzasadnienie organ wskazał, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy P. K. zarzucił, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze kierowało się zasadą nieodwracalnych skutków dokonywanych podziałów nie dostrzegając nieprawidłowości organu samorządowego. Według strony podział działki nie mógł być zatwierdzony, gdyż wydzielona działka nr [...] oznaczona na mapie jako droga, mogła być wydzielona, gdyby przewidywał to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nadto nie spełnia ona wymogów, jakie powinna spełniać ulica. Zdaniem strony można stwierdzić nieważność decyzji zatwierdzającej podział w części dotyczącej poszerzenia i wydłużenia drogi dojazdowej do działki nr [...], która ma dostęp do drogi publicznej od ulicy Św. J .

Zdaniem Organu Odwoławczego podniesione przez stronę okoliczności w końcowych fragmentach wniosku, a dotyczące sprawy pomiędzy stroną jako właścicielem działki nr [...], a użytkownikami drogi dojazdowej, obliguje organ odwoławczy do sprecyzowania zakresu uprawnień strony w postępowaniu o zatwierdzenie podziału działki.

Niewątpliwie P. K. jest następcą prawnym właściciela nieruchomości (sprzed podziału) i z tego względu przysługuje mu przymiot strony. Nie jest natomiast stroną jako właściciel sąsiedniej nieruchomości, gdyż według ustalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego właściciel sąsiedniej nieruchomości w stosunku do nieruchomości ulegającej podziałowi nie ma interesu prawnego w sprawie o podział nieruchomości. W sprawie o podział nieruchomości są więc poza jego zakresem wszelkie spory graniczne ([...]).

Nietrafnie też wnioskodawca uważa, że art. 10 dawnej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przewidywał jako warunek podziału dostęp działki do drogi publicznej, gdyż warunek ten wprowadziła dopiero ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Błędnie strona uważa, ze Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uwzględniło jej wniosku mając na względzie nieodwracalne skutki dokonanych podziałów, gdyż nie wynika to ani z sentencji, ani z uzasadnienia decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zauważyło tylko, że w wyniku kwestionowanego podziału została wydzielona działka, którą strona zakupiła, natomiast podstawą oddalenia wniosku było stwierdzenie braku przesłanek do stwierdzenia nieważności.

Akceptując stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie oceny decyzji zatwierdzającej podział działki jako zgodny z prawem, organ odwoławczy wskazuje także na bezzasadność poglądu strony, że wydzielona droga musi spełniać parametry ulicy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze