Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia w stanie technicznym obiektu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus Sędziowie: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis Sędzia WSA Anna Siedlecka - sprawozdawca Protokolant: asystent sędziego Małgorzata Szymańska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 lipca 2019 r. sprawy ze skargi Zarządu Dróg Powiatowych w T. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia w stanie technicznym obiektu budowlanego - mostu stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wykonanie określonych robót budowlanych uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) P IN B w T, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie stanu technicznego mostu nr (...) w ciągu drogi powiatowej nr (...) kilometraż (...) , usytuowanego w miejscowości (...) w gminie(...) , nałożył na Z D P w T obowiązek usunięcia w stanie technicznym mostu stwierdzonych nieprawidłowości poprzez: 1.wykonanie dylatacji i ich uszczelnienie na końcach mostu w strefie przyczółków oraz szczególnie w strefie nad przegubami,2. zabezpieczenie kanałów technologicznych w chodnikach przed wpływem wód opadowych lub ich likwidację i przebudowę na typowy chodnik, 3. przeprowadzenie niezbędnych napraw ubytków betonu w konstrukcji mostu zaprawami PCC, 4. sprawdzenie wytrzymałości na ścianie wsporników belek przęseł oraz w razie konieczności podnieść przęsła, 5. wymianę uszkodzonych łożysk wahadłowych z betonu zbrojnego, 6. rozbiórkę nawierzchni jezdni i usunięcie zniszczonej izolacji oraz wykonanie nowej izolacji z pap termozgrzewalnych oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, 7. wykonanie nowego systemu odwodnienia mostu z umocnieniem skarp i wykonaniem nowych ścieków skarpowych. Jednocześnie do czasu wykonania ww. robót remontowych w celu ograniczenia dalszej degradacji obiektu należy: - ograniczyć dopuszczalną masę pojazdów poruszających się po obiekcie znakiem (...) do (...) oraz ograniczyć dopuszczalną prędkość na moście znakiem (...) do (...) km/h, - podeprzeć tymczasowo dźwigary skrajne mostu w strefie uszkodzonych łożysk na lewarach podpierających poprzecznice blisko dźwigarów i w tym zakresie nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji zawarto również pouczenie, że zakres wykonanych robót i ich zgodność ze sztuką budowlaną i przepisami obowiązującymi w tym zakresie należy potwierdzić przez przedłożenie protokołu kontroli sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienie budowlane w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń. O wykonaniu w.w. robót należy zawiadomić tutejszy organ na piśmie.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł ZD Pw T. Strona skarżąca zaskarżyła wyżej opisaną decyzję w części, w zakresie: 1. nałożenia obowiązku wymiany uszkodzonych łożysk wahadłowych z betonu zbrojnego (tj. punkt 5 sentencji decyzji), 2. nakazaniu podparcia tymczasowego dźwigarów skrajnych mostu w strefie uszkodzonych łożysk na lewarach podpierających poprzecznice blisko dźwigarów (tj. drugi myślnik sentencji decyzji), 3. nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie obowiązków nałożonych na stronę do czasu wykonania robót remontowych (tj. w zakresie dwóch myślników w sentencji decyzji).

Zaskarżonej decyzji zarzucono: 1. naruszenie przepisów postępowania mający istotny wpływ na rozstrzygnięcie, tj. art. 7,77 i 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie przez organ I instancji wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a także dowolną ocenę dowodów skutkujące wadliwym nałożeniem na stronę obowiązku wymiany uszkodzonych łożysk wahadłowych z betonu zbrojnego ( w tym zakresie dotkniętą wadą nieważności w rozumieniu art. 156 § 1pkt 5 k.p.a.) oraz obowiązku tymczasowego podparcia dźwigarów skrajnych mostu w strefie uszkodzonych łożysk na lewarach podpierających przecznice blisko dźwigarów, 2. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie tj. art. 108 § 1 k.p.a. poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie rozstrzygnięć umiejscowionych w dwóch myślnikach sentencji przy braku podstaw do wydania powyższego orzeczenia.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego