Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę K. w B.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Władysław Kulon Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Biłous po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 czerwca 2015r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy w M. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę K. w B. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 17 października 2014 r. K. Sp. z o.o. (KSWiK) złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy M. na okres od dnia 28 grudnia 2014 r. do dnia 27 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy M. pismem z dnia 13 listopada 2014 r. wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy M. o zatwierdzenie przez Radę Gminy taryf, informując że przeprowadził weryfikację wniosku i stwierdził, iż wniosek został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami.

Uchwałą z dnia [...] r. Nr [...] Rada Gminy M. odmówiła zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez wnioskodawcę w kwocie 9,34 zł netto + podatek VAT za 1 m³ dostarczonej wody oraz w kwocie 23,75 netto + podatek VAT za 1 m³ ścieków, przedłożonych na podstawie wniosku z dnia 17 października 2014r.

W uzasadnieniu do uchwały Rada Gminy wskazała, że w dniu 15 listopada 2013 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf przedstawionych przez KSWiK, uzasadniając swoje stanowisko niewłaściwym sposobem liczenia amortyzacji. Rada podniosła, że we wszystkich poprzednich wnioskach taryfowych KSWiK, przy ustalaniu niezbędnych przychodów pozycja kosztów bezpośrednich - amortyzacja - składała się z dwóch części: amortyzacja ogółem minus amortyzacja pokryta dotacją.

Począwszy od IV kwartału 2013r. we wnioskach taryfowych wartość i sposób liczenia amortyzacji uległo zmianie. Skorygowano stan środków trwałych, obniżając ich wartość, a do kosztów bezpośrednich zaliczono amortyzację ogółem.

Nadzór prawny Wojewody D. utrzymał decyzje Rady Gminy w mocy. W związku z powyższym kolejne wnioski taryfowe (składane co 3 miesiące: uchwały z 26.02.2014, 28.05.2014, 22.08.2014) były załatwiane negatywnie i w ten sam sposób uzasadniane. KSWiK złożył skargę do WSA we Wrocławiu na uchwały, a obecnie sprawa jest w toku postępowania.

Podejmując uchwałę obecną i poprzednie o odmowie zatwierdzenia taryf Rada Gminy kierowała się następującymi przesłankami:

a) w świetle obowiązujących przepisów odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została dotacją, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie nie mogą być ujęte w taryfach; koszty świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych obciąża się jedynie kosztami inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym kredytów i pożyczek spłacanych przez KSWiK,

b) nowy sposób ujmowania amortyzacji decydująco wpływa na wysokość ceny ścieków,

c) wniosek taryfowy należy rozpatrywać nie tylko pod kątem poprawności formalnej, ale także pod kątem ekonomicznym, tj. racjonalizacji kosztów, optymalizacji dochodów z usług itp.,

d) spółka KSWiK jest zobowiązana do zapewnienia ochrony odbiorców swoich usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,

e) Rada Gminy posiadając kompetencje do zatwierdzania taryf, ma możliwość sprawowania kontroli zasadności wysokości proponowanych i stosowanych cen i opłat,

f) wiele składników alokacji niezbędnych przychodów, które - obok ilości dostarczanej wody i odbieranych ścieków - decydują o cenie, powinno być poddanych szczegółowej analizie: wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, koszty pośrednie, marża zysku, hurtowe oczyszczanie ścieków, usługi na rzecz innych oddziałów.

Strona 1/6