Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Julia Szczygielska, Sędzia WSA Olga Białek, Sędzia WSA Anna Siedlecka /sprawozdawca/, Protokolant Izabela Krajewska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 marca 2009r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Wojewody D. z dnia 7 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia 15 maja 2008 r. (nr [...]) Starosta J., działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, ustalił linię prawego brzegu potoku Z. stanowiącą na odcinku w km 3 + 066 do 3 + 202 wyraźną krawędź brzegu w postaci zewnętrznej krawędzi płyty tworzącej umocnienie skarpy, a w km 3+202 do 3+218 zewnętrzną krawędź budowli regulacyjnej w postaci muru oporowego, oznaczoną kolorem czerwonym na projekcie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych dla następujących działek [...], [...] i [...] w miejscowości D. Gm. J. S., który stanowi załącznik do decyzji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że przedstawiciel wnioskodawcy - Zarządu Gospodarki Wodnej we W., w toku rozprawy przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2008 r. oświadczył, że obecna linia brzegowa ukształtowana została podczas prac remontowych prowadzonych na potoku Z. w latach 2001-2002 w ramach usuwania szkód po powodzi jaka miała miejsce w 1997r., ponieważ podczas powodzi koryto potoku Z. zostało zaniesione rumoszem, wypłacone i stwarzało zagrożenie powodziowe dla terenów przyległych. Natomiast z przedłożonych pism wnioskodawcy i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w J. G. powyższe prace określone zostały jako "regulacja potoku Z.". Organ wskazał zatem, że obecny kształt linii brzegowej potoku nie został ukształtowany przez wodę płynącą w sposób naturalny, jak wynika to z wniosku RZGW we W., lecz został ukształtowany podczas prac remontowych lub regulacyjnych prowadzonych przez administratora. Przed rozpoczęciem prac linia brzegowa nie była ustalana. Zgodnie z art. 15 ust. 5 i 7 Prawa wodnego ustalono, że linię brzegową stanowi wyraźna krawędź brzegu potoku na odcinku gdzie skarpy zostały umocnione płytami lub linia łącząca zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, na odcinku gdzie zlokalizowano budowle regulacyjne - mury oporowe.

W odwołaniu od powyższej decyzji złożonym przez W. S. podniesione zostało, że w wyniku prac remontowych prowadzonych na potoku Z. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we W., zajęte zostały "w sposób bezprawny i niczym nieuzasadniony" części działek o numerach geodezyjnych [...] i [...] stanowiących własność odwołującego. Zdaniem odwołującego aby organ mógł wydać decyzję o ustaleniu linii brzegowej, najpierw powinien ustalić jaka konkretnie część działki gruntu została zajęta "bezprawnie" podczas remontu. Żeby to ustalić, nie jest wystarczające ustalenie granic jednego boku działki, jak uczynił to organ. Dlatego też konieczne jest ustalenie granic wszystkich boków działki nr [...] i [...], co pozwoli na dokładne obliczenie powierzchni każdej działki i porównanie jej z wielkością powierzchni działki z przed wykonania prac remontowych, a to z kolei spowoduje uniknięcie błędu przy ustalaniu odszkodowania.

W dalszej części pisma odwołujący kwestionuje zakwalifikowanie wykonanych prac jako robót remontowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Wykonane prace, zdaniem W. S. stanowią nową budowlę a nie remont umocnienia potoku, jaką jest brzeg potoku. A zatem, odwołujący twierdzi, że w tej sprawie mamy do czynienia z bezprawną budowlą na działkach skarżącego, a nie remontem. Taki stan rzeczy nie pozwala na ustalenie linii brzegowej, bowiem określono ją na działkach skarżącego, a nie na krawędzi potoku. Stąd jej granica nie może zostać oznaczona zgodnie z art. 15 ust. 5 i 7 ustawy, a więc tam gdzie wskazał organ w zaskarżonej decyzji. Konieczne jest zatem najpierw wykupienie od skarżącego części działek nr [...] i [...] od strony krawędzi budowli regulacyjnej w postaci muru oporowego.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda