Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka Sędziowie: WSA Andrzej Cisek (spraw.) WSA Olga Białek Protokolant: Katarzyna Grott po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi A. i F. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] r. (Nr[...]) Wójt Gminy N. orzekł o rozgraniczeniu nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr[...], położonej w obrębie Ł., gmina N. z nieruchomościami oznaczonymi numerami działek [...], [...] , [...] ,[...] w sposób określony w protokole i szkicu graficznym z dnia [...] r. sporządzonego przez geodetę uprawnionego Z. J. - Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "G" w G.

W uzasadnieniu wskazano, że F. i A. G., jako współwłaściciele nieruchomości położonej w obrębie Ł. i oznaczonej jako działka nr[...]. wystąpili o jej rozgraniczenie z działkami [...] i[...] . Stosownie więc do wymogów ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 ze zm.) sporządzono protokoły graniczne z czynności rozgraniczeniowych zawierające opis przebiegu ustalonych granic, które zainteresowana strona, obecna na gruncie, uznała poprzez podpisanie protokołu granicznego.

Odwołanie od powyżej opisanej decyzji złożyli A. i F. G., wnosząc o jej uchylenie.

W ocenie skarżących decyzja rozgraniczeniowa jest niezgodna z ich wolą. We wniosku bowiem o rozgraniczenie zażądali rozgraniczenia działki nr [...] z działkami [...] i [...]. Nie wnosili jednak o rozgraniczenie z działkami [...] i [...]. Nadto wskazano, że po otrzymaniu postanowienia z dnia [...] r. w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego złożyli - w dniu [...] r. - wniosek o zmianę treści postanowienia poprzez wskazanie, że rozgraniczenie ma być przeprowadzone pomiędzy działką [...] a działkami [...]i[...].

Nadto skarżący podnieśli, że nie wiedzą w jaki sposób Wójt rozgraniczył należącą do nich nieruchomość, wskazując przy tym na brak załączników graficznych czyli szkiców, na które powołuje się Wójt w decyzji.

Postanowieniem z dnia [...] r. ([...] ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. stwierdziło niedopuszczalność odwołania.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że powyższe odwołanie, jak na to wskazują akta sprawy, Wójt Gminy N. pismem z dnia[...]., (Nr[...]) przekazał do Sądu Rejonowego w G., który postanowieniem z dnia [...] r. (sygn. akt 1 Ns 186/09) odrzucił wniosek A.i F. G., wskazując, przy tym, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Natomiast w myśl art. 33 ust. 3, strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. W ocenie Sądu Rejonowego, w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka wynikająca z ostatniego z powołanych przepisów, bowiem strony postępowania rozgraniczeniowego nie żądały przekazania sprawy Sądowi. Równocześnie Sąd ten wskazał, iż w sprawie nie ma zastosowania art. 1991 KPC, gdyż organ administracyjny nie uznał się w sprawie za niewłaściwy (nie stwierdził swojej niewłaściwości w trybie przepisów KPA), a jedynie błędnie przyjął, iż pismo wnioskodawców z dnia [...] r. jest skierowane do Sądu powszechnego. Kolegium wskazało, że powyższe okoliczności wyłączyły możliwość odniesienia się do tego odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. oraz były przedmiotem niezadowolenia A. i F. G., zawartego w piśmie z dnia [...] r., zatytułowanego jako skarga. Do pisma tego Kolegium odniosło się zaś się w postanowieniach z dnia [...] r. (Nr [...]) i z dnia [...] r., (Nr[...]) orzekając, stosownie do art. 66 § 3 KPA, o jego zwrocie adresatom.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze