skarg Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A Spółka z o. o. w R. oraz P Spółka z o. o. w R. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania ostatecznej decyzji Prezydenta W. nr [...] z dnia [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Julia Szczygielska, Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz /sprawozdawca/, Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski, Protokolant Anna Biłous, po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 22 lutego 2007 r. sprawy ze skarg Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A Spółka z o. o. w R. oraz P Spółka z o. o. w R. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania ostatecznej decyzji Prezydenta W. nr [...] z dnia [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę - rozbudowę i przebudowę stacji paliw na działce nr [...] we W. przy ul. A. K. [...] oraz odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, a ponadto postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] nr [...] o wznowieniu postępowania administracyjnego; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; III. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżących Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A Spółka z o. o. w R. i P Sp. z o. o. w R. kwoty po 455 zł /czterysta pięćdziesiąt pięć złotych/ tytułem kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/9

Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezydent W. na podstawie art. 28, art. 33 ust.1 art. 34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz na podstawie art. 104 kpa i art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 9 czerwca 2004 r. z uzupełnieniami w sprawie rozbudowy i przebudowy stacji paliw przy ul. A. K. [...] we W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę P Sp. z o. o. z siedzibą w W. przy ul. O. [...], rozbudowę i przebudowę stacji paliw przy ul. A. K. [...] we W.

E. i W. U. pismem z dnia 21 lutego 2005 r. złożyli wniosek o wznowienie postępowania, w sprawie wydania wskazanej wyżej decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, rozbudowę i przebudowę stacji paliw przy ul. A. K. [...] we W. działka [...], na podstawie art. 145 §1 pkt. 5 kpa. Jako powody uzasadniające wznowienie wskazano, iż na podstawie aktu notarialnego A nr [...] z dnia 11.02.2005 r. wnioskodawcy są właścicielami działki nr [...] (wydzielonej z działki nr [...]) wraz z zabudowaniami, graniczącej z działka [...], której dotyczy pozwolenie na budowę. Ponadto zapisy w księgach wieczystych i akcie notarialnym informują o służebności gruntowej każdoczesnego użytkownika wieczystego działek nr [...] na rzecz [...] i odwrotnie, służebność ta została również przeniesiona na działkę [...]. Służebność gruntowa dotyczy prawa swobodnego przechodu i przejazdu przez ciągi pieszo jezdne. Wnioskodawcy podnieśli ponadto, że nie otrzymali żadnych informacji o wydaniu pozwolenia ma budowę ani od poprzedniego właściciela nieruchomości ani od inwestora.

Wobec ujawnienia istotnych, nowych okoliczności faktycznych i dowodów, które istniały w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi który wydał decyzję nr [...], postanowieniem z dnia [...] nr [...] Prezydent W. wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.

Prezydent W. decyzją nr [...] z dnia [...] wydaną na podstawie art. 104 i 105 §1 i 2 kpa w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania P Sp. z o. o. odmówił umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 21 marca 2005 r.

Następnie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Prezydent W. wobec uznania, iż przedstawione we wniosku o wznowienie postępowania nowe dowody i okoliczności są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy - decyzją z dnia [...] nr [...] uchylił na podstawie art. 104, art. 145 § 1 pkt 5 i art. 151§ 1 pkt 2 kpa w związku z art.5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane - decyzję własną z dnia [...] nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę. W uzasadnieniu swojej decyzji organ I instancji wskazał, iż projektant opracowując projekt budowlany bez uwzględnienia interesów i powiązań z właścicielami sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ukrywając fakt istnienia służebności gruntowej przez działkę [...] wprowadził tutejszy organ w błąd, wskutek czego została wydana wadliwa decyzja. Gdyby bowiem wnioskodawca pozwolenia na budowę rzetelnie przedstawił faktyczny stan nieruchomości inwestycji oraz nieruchomości sąsiedniej wraz z urządzeniami to należałoby odmówić pozwolenia na budowę w przypadku braku poprawnego rozwiązania przedstawionego w wyznaczonym terminie. Reasumując wskazano naruszenie przywołanego wyżej art. 5 ust 1 pkt. 9 Prawa budowlanego, który stanowi, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Strona 1/9