Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 maja 2017 r. sprawy ze skargi B. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt 1. stwierdza, że w sprawie wystąpiło przewlekłe prowadzenie postępowania; 2. nie stwierdza, że postępowanie było prowadzone w rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie strona 1/5

Skarżący B. O. (zwany dalej: "Skarżącym") w dniu [...] marca 2017 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. i w konsekwencji niezałatwienie sprawy w terminie przez Prezydenta Miasta B., w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z jego akt sprawy. Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 k.p.a., przez nadużycie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu i jednocześnie wniósł o stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu skargi Skarżący wykazał, że przed wniesieniem skargi do Sądu, w dniu [...] lutego 2017 r. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. zażalenie na przewlekłość postępowania oraz, że postanowieniem z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] Kolegium uznało zażalenie za nieuzasadnione. Skarżący przedstawił stan faktyczny sprawy, z którego wynika, że:

1) wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2016 r. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o sporządzenie i doręczenie na jego adres: (1) uwierzytelnionego odpisu decyzji z dnia [...] marca 2013 r., nr [...], wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta B. w sprawie przyznania zasiłku okresowego, (2) uwierzytelnionego odpisu postanowienia z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie sprostowania wyżej wskazanej decyzji, (3) czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej, którą dostarczono wskazywane postanowienie, (4) czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentu wywiadu środowiskowego sporządzonego w dniu [...] marca 2013 r. oraz (5) wskazanie w piśmie, daty potwierdzenia skutecznego odbioru decyzji wymienionej w pkt 1;

2) w dniu [...] sierpnia 2016 r. otrzymał od organu I instancji pismo, w którym wskazano, że zwracając się z prośbą o wydanie uwierzytelnionych dokumentów należy przedstawić swój ważny interes, a w szczególności dokumenty, numer sprawy oraz uwierzytelnione odpisy ww. dokumentów;

3) pismem z dnia [...] sierpnia 2016 r. wyjaśnił organowi I instancji, że ważny interes w żądaniu przez niego wskazywanych dokumentów wyrażony jest w treści wniosku z dnia [...] sierpnia 2016 r. oraz, że nie jest w stanie przedłożyć żądanych dowodów;

4) w dniu [...] sierpnia 2016 r. otrzymał postanowienie z dnia [...] sierpnia 2016 r., nr [...] wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta B. przez Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B., którym odmówiono wydania wskazywanych dokumentów w żądanej formie;

5) w dniu [...] sierpnia 2016 r. złożył zażalenie na ww. postanowienie;

6) w dniu [...] października 2016 r. otrzymał postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2016 r., nr [...] utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji;

7) w dniu 18 października 2016 r. złożył skargę do tut. Sądu na ww. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2016 r.

Strona 1/5