Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.) Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Protokolant sekr. sąd. Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi J.D. i J.D. na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe I. umarza postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do dokonania czynności, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

Uzasadnienie.

J.D. i J.D. wnieśli skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarzucając rażące przekroczenie terminów i naruszenie przepisów oraz zasad postępowania administracyjnego skarżący wnieśli o zobowiązanie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dokonania czynności z zakresu administracji publicznej, o jakiej mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przedmiocie potwierdzenia skierowań na leczenie uzdrowiskowe, w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazali, że pomimo upływu 32 miesięcy od daty złożenia w oddziale NFZ skierowań na leczenie uzdrowiskowe, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie dokonał czynności z zakresu administracji publicznej polegającej na potwierdzeniu ich skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Skierowania skarżących na leczenia uzdrowiskowe wystawione przez lekarza rodzinnego wpłynęły do Oddziału NFZ w dniu 8 marca 2011 r. Pismem z dnia [...] kwietnia 2011r. skarżący zostali poinformowani o zarejestrowaniu ich skierowań pod odpowiednimi numerami oraz o zakwalifikowaniu ich na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne o profilu: choroby reumatologiczne. Po 21 miesiącach od daty złożenia skierowań, pomimo nieuzasadnionego żądania Funduszu co do weryfikacji skierowań, lekarz rodzinny przeprowadził pozytywną weryfikację wniosków, które zostały odesłane do Funduszu w dniu 21 grudnia 2012 r. Po kilku tygodniach, zamiast potwierdzonych skierowań, skarżący otrzymali pismo z informacją, o tym że ich skierowania na leczenia sanatoryjne zostały odesłane do lekarza rodzinnego, celem uzupełnienia ich o opinię lekarzy specjalistów tj. kardiologa i endokrynologa. Skierowania zostały wysłane na adres niewłaściwej placówki ZOZ. Następnie skierowania, celem uzupełnienia badań, wysłano do właściwego lekarza rodzinnego w dniu 3 kwietnia 2013 r. Zdaniem skarżących żądanie uzupełnienia skierowań po upływie 21 miesięcy jest niezrozumiałe i nielogiczne. Skarżący podają, że kilkukrotnie bezskutecznie zwracali się z prośbą do OW NFZ o potwierdzenie ich skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Pismem z dnia [...] września 2013 r. skarżący wezwali Fundusz do usunięcia naruszenia prawa i zażądali podjęcia działań w sprawie potwierdzenia ich skierowań na leczenie sanatoryjne. Pismem z dnia [...] pażdziernika 2013r. Dyrektor OW NFZ poinformował skarżących o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 109 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skarżący twierdzą, że nie wnosili o wszczęcie takiego postępowania, nadto od wielu lat są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadają prawo do świadczeń. W ocenie skarżących w sprawie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego oraz naruszenia terminów ustawowych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniósł o jej oddalenie.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne