Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 19 maja 2020 r. sprawy ze skargi K.S. na bezczynność Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego do załatwienia wniosku skarżącej K.S. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej, 2. stwierdza, że Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego na rzecz skarżącej K.S. kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Wnioskiem z dnia [...] listopada 2019 r. K.S. zwróciła się do Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] o udostępnienie informacji publicznej w zakresie rozliczeń finansowych R.O.D. "[...]" za 2012 r. i 2013 r.

Pismem z dnia [...] lutego 2020 r. Zarząd ROD zwrócił się do adwokata M.W. o przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do reprezentowania K.S. w sprawie ze skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej. Następnie, po przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa, pismem z dnia [...] lutego 2020 r. Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych poinformował adwokata M.W., że w latach 2012 - 2013 korzystał z dotacji Gminy [...]. W załączeniu do pisma organ przesłał umowę nr [...] z dnia [...] maja 2012 r., umowę nr [...] z dnia [...] maja 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego złożone w Urzędzie Miejskim w dniu [...] pażdziernima 2012 r. oraz w dniu [...] września 2013 r.

K.S., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę na bezczynność Rodzinnych Ogrodów Działkowych (dalej również jako: PZD - ROD) w załatwieniu jej wniosku z dnia [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej. W skardze skarżąca zawarła wniosek o zobowiązanie PZD - ROD do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie 14 dni; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że w dniu 21 listopada 2019 r. złożyła pocztą tradycyjną wniosek do PZD - ROD o udzielenie informacji publicznej. Pismo to nie zostało odebrane przez adresata, upływ 7 dniowego terminu po powtórnym awizowaniu przesyłki zawierającej wniosek nastąpił w dniu 6 grudnia 2019 r. Dalej skarżąca wskazała, że Polski związek Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe są podmiotami dysponującymi majątkiem publicznym i należą do kręgu podmiotów objętych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z orzecznictwa sądowego wynika, że dla oceny czy dany podmiot jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej wystarczająca jest potencjalna możliwość uzyskania środków publicznych. W latach 2012 i 2013 ROD korzystały ze środków publicznych w postaci dotacji gminnych.

W odpowiedzi na skargę Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy wniósł o jej odrzucenie. Zdaniem organu skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem pełnomocnictwo dla adwokata M.W. zostało przez skarżącą udzielone w dniu [...] lutego 2020 r.

W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżąca oraz jej małżonek nie są członkami stowarzyszenia ogrodowego, lecz pozostają działkowcami, gdyż na podstawie umowy dzierżawy zawartej z ROD korzystają z działki ogrodowej.

O skierowanym wniosku z dnia [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej organ uzyskał informację dopiero z treści skargi na bezczynność, która wpłynęła do organu w dniu 28 stycznia 2020 r. Organ zwrócił uwagę, że przedmiotowy wniosek został wysłany w okresie jesienno - zimowym, czyli w czasie gdy biuro ROD [...] jest nieczynne (dyżury w biurze trwają od maja do września, w pozostałym okresie jest dostępny kontakt telefoniczny). Zgodnie z przepisami Statutu Zarząd spotyka się raz w miesiącu, dlatego prawdopodobnym jest, że korespondencja nie została skutecznie doręczona.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne