Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa Sędziowie: WSA Mirosław Bator WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Z. J. na bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w terminie 14 dni do wydania aktu lub dokonania czynności w zakresie obejmującym: - pytanie nr 1 wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. w części obejmującej udzielenie odpowiedzi co do przewidzianych premii i nagród dla księgowości oraz co do wypłaconych w roku 2014 i 2015 nagród i premii dla księgowości i w jakiej wysokości; - pytanie nr 5 w całym zakresie objętym wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015r.; - pytanie nr 9 w całym zakresie objętym wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015r.; - pytanie nr 10 w zakresie obejmującym podanie rzeczywistej wysokości budżetu dla Biblioteki w rozbiciu na zakup książek, koszt roczny utrzymania stanowiska Dyrektora i stanowiska księgowego; - pytanie nr 13 w zakresie obejmującym udostępnienia ksero wszystkich faktur zakupu środków czystości w roku 2013, 2014 i 2015 II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w K. grzywnę w kwocie 500 ( pięćset ) złotych; IV. zasądza od Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. na rzecz skarżącej Z. J. kwotę 100 ( sto ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/8

W piśmie z dnia 18 sierpnia 2015 r. Z.J. złożyła wniosek do Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie wskazanym w nim informacji (14 punktów).

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Biblioteki Publicznej w K. w piśmie z dnia 28 sierpnia 2015 r. poinformowała stronę, że wniosek zawiera braki uniemożliwiające jego rozpoznanie takie jak: brak określenia formy udostepnienia informacji oraz niedostatecznie sprecyzowane pytania. W piśmie tym poinformowano także o kosztach sporządzenia informacji.

W dniu 21 września 2015 r. Z.J. wniosła zażalenie do Rady Miejskiej w K. na nieudzielenie jej odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Następnie Z.J. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w przedmiocie udzielania informacji publicznej zgodnie z jej wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015 r.

W skardze podniesiono, że Dyrektor Biblioteki Publicznej w sposób naganny uchyla się od obowiązku odpowiedzi na pytania, który narzuca ustawa o dostępie do informacji publicznej, ale także nie odpowiada pełnomocnikowi Stowarzyszenia [...] .

W ocenie skarżącej Dyrektor Biblioteki Publicznej w K. świadomie i celowo nie odpowiada na jej wniosek, gdyż na koncie biblioteki brakło środków nie tylko na bieżące rachunki ale i na wypłaty dla pracowników Biblioteki na cztery miesiące do końca roku. Zastanawia fakt, że mimo tego że Rada Miejska uchwalając budżet dla Biblioteki na rok 2015, nie pomniejszyła kwoty na wypłaty dla pracowników. Dyrektor tejże Biblioteki oszczędności poczyniła w paragrafie wypłat pracowniczych, bez uzgodnień z Radą Miejską jako organem założycielskim i organem prowadzącym jakim jest Burmistrz Miasta.

W piśmie z dnia 18 sierpnia 2015 r. zawarte zostały pytania dotyczące pracy i działalności Biblioteki i Dyrekcji Biblioteki. Żadne z pytań nie ma charakteru osobistego. Dyrektor Biblioteki Publicznej jest osobą publiczną a Biblioteka Publiczna w K. jest organem podległym Urzędowi Miejskiemu i Radzie Miejskiej.

Skarżąca zakwestionowała również kwestię podanych jej kosztów związanych z udostępnieniem żądanej informacji.

Skarżąca podała, że w dniu 18 września 2015 r. otrzymała pismo z dnia 14 września 2015 r., w którym Dyrektor Biblioteki Publicznej zawiadomiła o umorzeniu "z mocy samego prawa postępowania" gdyż nie zastosowała się do jej wezwania z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz w dalszej części Dyrektor Biblioteki Publicznej w K. sugeruje, że istnieje jakaś zależność osobista. W jej ocenie taka zależność nie występuje, a Dyrektor Biblioteki nie jest osoba prywatną.

Padano także, że z treści pisma z dnia 29 września 2015 r. Urzędu Miasta wynika, że jednak Dyrektor Biblioteki Publicznej winna odpowiedzieć na wniosek i że jako osoba publiczna nie może się wyłączyć z udzielania informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie skarżącej nieujawnianie informacji, o które się zwróciła stosownym pismem jest sprzeczne z ustawą o dostępie do informacji publicznej, art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą o finansach publicznych oraz innych ustaw, a także umów międzynarodowych i Kartą Praw Podstawowych UE. Zgodnie też z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 131/10, dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja nie została już wcześniej udostępniona wnioskodawcy oraz nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a takich informacji Dyrektor Biblioteki Publicznej nie udostępniła.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne