Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego w udzieleniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Związek Działkowców - Zarząd Ogrodu Działkowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia "[...]" o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych sprawy organowi; 2. zasądza od Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego na rzecz skarżącego L. U.kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska Sędziowie Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.) Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Protokolant st. sekretarz sądowy Jakub Borowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2012r. sprawy ze skargi L. U. na bezczynność Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego w udzieleniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Związek Działkowców - Zarząd Ogrodu Działkowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia "[...]" o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych sprawy organowi; 2. zasądza od Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego na rzecz skarżącego L. U.kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. L.U. zwrócił się do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "[...]" (zwany dalej ROD) o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniósł o przekazanie pisemnej informacji określającej wszelkie dokumenty będące podstawą poniesionych przez ROD kosztów dotyczących doprowadzenia do działek energii elektrycznej, wskazując, co dokumenty te powinny zawierać; o okazanie powyższych dokumentów; okazanie do wglądu protokołu z ostatnio odbytego Walnego Zgromadzenia ROD o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, o którym mowa w § 76 ust. 2 pkt 1 statutu PZD wraz ze wszystkimi podjętymi podczas tego zebrania uchwałami oraz protokołu z Walnego Zebrania ROD, które odbyło się w kwietniu 2012 r. wraz ze wszystkimi podjętymi podczas tego zebrania uchwałami. Pismo to doręczono prezesowi ROD w dniu 17 czerwca 2012 r.

Zarząd ROD " [...]" nie odpowiedział na powyższe pismo.

Następnie L.U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Polskiego Związku Działkowców Zarządu Ogrodów Działkowych w M. i zażądał zobowiązania go do udzielenia informacji publicznej, o którą zwrócił się w piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Skarżący podniósł, iż do dnia sporządzenia skargi nie otrzymał ani wnioskowanych informacji, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzi czy decyzji, a termin na udzielenie odpowiedzi upłynął 1 lipca 2012 r. Podkreślił, że ROD "[...]" jest w grupie podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest obowiązany do udzielenia informacji publicznej, a informacje, o które wnosił dotyczą inwestycji zrealizowanej na terenie należącym do gminy i są informacją związaną z funkcjonowaniem podmiotu wykonującego zadania publiczne.

W odpowiedzi na skargę zarząd ROD w M. wniósł o jej odrzucenie ewentualnie o oddalenie. W uzasadnieniu podał, że ROD nie jest żadnym organem administracji ani samorządu terytorialnego, ani władzy publicznej podlegającym ustawie o dostępie do informacji publicznej i nie wydaje decyzji administracyjnych, a informacje których żąda skarżący nie są informacją publiczną. Organ dodał, że wnosząc o udostępnienie informacji przetworzonej należy wykazać interes publiczny, któremu ma ona służyć. Prezes zarządu wyjaśniła też, że skarżący został powiadomiony telefonicznie o posiedzeniu zarządu, na którym będzie miał przedstawione do wglądu żądane dokumenty.

W piśmie z dnia 22 października 2012 r. L.U. zaprzeczył twierdzeniom "[...]" (prezesa zarządu ROD) i podał, że nie otrzymał odpowiedzi na swój wniosek.

Na rozprawie w dniu 4 grudnia 2012 r. skarżący podał, że w dalszym ciągu nie przedstawiono mu żądanych dokumentów celem zrobienia fotokopii, a Prezes Zarządu podała, że nie ma odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 15 czerwca 2012 r., które wpłynęło do zarządu dnia 17 czerwca 2012 r. i dodała, że za dokumenty finansowe odpowiada księgowa, natomiast zarząd nie ma do nich wglądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) skarga na bezczynność organu administracji przysługuje m.in. w sprawach, w których mogą być wydawane decyzje i postanowienia (art. 3 § 2 pkt 1, 2 i 3 powołanej ustawy) oraz w tych sprawach, w których mogą być wydawane akty lub podejmowane czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 tej ustawy).

Strona 1/3