Sprawa ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1) zobowiązuje Wojewodę Opolskiego do wydania aktu lub do dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącej , w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 lutego 2019 r. sprawy ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1) zobowiązuje Wojewodę Opolskiego do wydania aktu lub do dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącej z dnia 21 lipca 2016 r., w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) wymierza Wojewodzie Opolskiemu grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych, 4) przyznaje od Wojewody Opolskiego na rzecz skarżącej H. R. sumę pieniężną w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych, 5) zasądza od Wojewody Opolskiego na rzecz skarżącej H. R. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez H. R. (zwaną dalej również skarżącą) jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

Wnioskiem z dnia 21 lipca 2016 r. skarżąca zwróciła się do Wojewody Opolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, podając jako cel pobytu - wykonywanie pracy.

Pismem z dnia 21 lipca 2016 r. Wojewoda, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm. [obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.]), zwanej dalej w skrócie K.p.a., wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez przedstawienie załącznika nr 1 do wniosku, wypełnionego i podpisanego przez podmiot powierzający cudzoziemce wykonywanie pracy.

Pismem z dnia 26 lipca 2016 r. organ zwrócił się do [...] Urzędu Wojewódzkiego w [...] o nadesłanie akt osobowych skarżącej.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu) skarżąca wykonała wezwanie do uzupełnienia braków wniosku.

Następnie w dniu 2 sierpnia 2016 r. Wojewoda Opolski zawiadomił strony postępowania, w tym skarżącą, o wszczęciu postępowania, wskazując jako planowany termin rozstrzygnięcia sprawy 26 września 2016 r.

Pismami z dnia 2 sierpnia 2016 r. organ zwrócił się o nadesłanie informacji, stosownie do treści przepisu art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm. [obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w [...], Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w [...] oraz [...] Komendy Wojewódzkiej.

W dniu 17 sierpnia 2016 r. Urząd Wojewódzki w [...] przekazał organowi akta osobowe skarżącej.

Pismem z dnia 26 września 2016 r. Wojewoda Opolski wezwał podmiot powierzający skarżącej wykonywanie pracy, tj. A Sp. z o.o. do nadesłania oświadczenia dotyczącego wysokości wynagrodzenia, które jest określane w posiadanej przez cudzoziemkę umowie zawartej w formie pisemnej oraz porównywalności tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Kolejnymi pismami z dnia 26 września 2016 r. Wojewoda Opolski wezwał skarżącą do uzupełnienia dokumentacji o informację Starosty o przeprowadzanych przez Spółkę rekrutacjach oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez H. R. ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie organ, na podstawie art. 36 K.p.a., zawiadomił skarżącą o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie z uwagi na niezakończone postepowanie wyjaśniające. Organ podał, że powodem wydłużenia postępowania jest konieczności uzupełnienia materiału dowodowego. Wojewoda ustalił też nowy termin wydania decyzji do 26 października 2016 r.

Pismem z dnia 26 października 2016 r. organ, na podstawie art. 36 K.p.a., zawiadomił skarżącą o nowym terminie załatwienia sprawy do 28 listopada 2016 r., podając jako powód wydłużenia postępowania konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.

Strona 1/12