Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 2 października 2008 r., zatytułowanym jako "skarga na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji", K. K., powołując się na przepis art. 3 § 2 pkt 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wniosła o zobowiązanie Kolegium przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do wydania decyzji w terminie miesiąca oraz o zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi skarżąca sprecyzowała, że w wyniku złożonego przez nią odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 14 września 2008 r., nr [...] utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 21 marca 2008 r., którą stwierdziło, że decyzja Powiatowej Komisji Ziemskiej w Głubczycach z dnia 2 kwietnia 1969 r., uchylająca akty nadania z dnia 10 lipca 1954 r. została wydana z naruszeniem prawa. Dokonując takiej oceny, Kolegium stanęło na stanowisku, że decyzja Powiatowej Komisji Ziemskiej wywołała nieodwracalne skutki prawne, co stoi na przeszkodzie stwierdzenia jej nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu nie podzielił powyższego stanowiska odnośnie nieodwracalności skutków prawnych i wyrokiem z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Op 6/08, uchylił obie decyzje Kolegium. Dalej skarżąca wskazała, że od powyższego wyroku nie wniosła kasacji, ale pismem nadanym w dniu 16 czerwca 2008 r. ponowiła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Komisji Ziemskiej z dnia 2 kwietnia 1969 r., wskazując na związanie organu oceną prawną i wskazaniami Sądu co do dalszego postępowania. Następnie pismem nadanym w dniu 2 września 2008 r. ponowiła wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji Powiatowej Komisji Ziemskiej w Głubczycach. Skarżąca zarzuciła, że dotychczas nie została powiadomiona o wszczęciu postępowania ani o ewentualnej decyzji Kolegium w tej sprawie, jak również o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie, co uzasadnia wniesienie skargi na bezczynność. Do skargi skarżąca dołączyła kopie swych pism z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz z dnia 2 września 2008 r.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o jej oddalenie, podnosząc, iż w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 maja 2008 r., doręczonym Kolegium w dniu 20 maja 2008 r., który uprawomocnił się w dniu 19 czerwca 2008 r., Sąd nakazał wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy w zakresie zbadania legitymacji skarżącej występującej z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji. Realizując wytyczne zawarte w powyższym wyroku, na posiedzeniu w dniu 29 września 2008 r. odroczono rozpoznanie sprawy, wzywając skarżącą o przedłożenie postanowienia o nabyciu spadku po zmarłym J. R. Na posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r. ponownie odroczono rozpoznanie sprawy celem ponownego wystąpienia o udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze wezwanie. Następnie, w związku z pismem K. K, z dnia 7 listopada 2008 r. informującym o toczącym się przed Sądem Rejonowym w Głubczycach postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po J. R., na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2008 r. zespół orzekający Kolegium uznał, że okoliczność ta jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., uzasadniającym zawieszenie postępowania z urzędu; w szczególności zaś ustalenie, czy skarżąca jest spadkobierczynią po J. R. oraz czy którakolwiek z nieruchomości objętych decyzją Powiatowej Komisji Ziemskiej w Głubczycach z dnia 2 kwietnia 1969 r. wchodzi w skład masy spadkowej, pozwoli wyjaśnić wszystkie aspekty sprawy zgodnie z art. 7 i 77 K.p.a. oraz wyrokiem Sądu z dnia 6 maja 2008 r. W ocenie Kolegium nie ma miejsca zarzucana bezczynność organu, gdyż od chwili skierowania sprawy na posiedzenie podejmowane są czynności celem wyjaśnienia okoliczności faktycznych, a w szczególności ustalenia, czy skarżąca posiada przymiot strony. Poza tym Kolegium podkreśliło wpływ zachowania skarżącej na czynności Kolegium, argumentując, że brak odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania spadkowego skutkował odraczaniem rozpoznania sprawy.

Strona 1/3