Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 maja 2014 r. sprawy ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...], 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) oddala skargę w pozostałym zakresie, 4) zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz A. C. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/9

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez A.C. jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...], w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.

Skarga wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych.

Wnioskiem z dnia 18 czerwca 2010 r. A.C. zwróciła się do Wójta Gminy [...] o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego (powodzi), jakie miało miejsce w dniach 17-21 maja 2010 r. W oświadczeniu z tej samej daty: wskazała, że utrzymuje się z emerytury, a w oświadczeniu o poniesionych stratach - że jest właścicielką domu przy ul. [...] w [...], w którym, na skutek zalania mieszkania (woda sięgała do wysokości 7 cm); składającego się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, uszkodzeniu uległy: komoda, stół i meble kuchenne. Na podstawie przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2010 r. rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, że wnioskodawczyni, prowadząca 1-osobowe gospodarstwo domowe, jest emerytką, choruje, od roku przebywa w Domu Pomocy Społecznej w [...], a do miejsca stałego zamieszkania w [...] regularnie przyjeżdża latem oraz w czasie odwiedzin dzieci, mieszkających za granicą.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego, działający z upoważnienia Wójta Gminy [...], Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] decyzją z dnia 5 lipca 2010 r., nr [...], odmówił A.C. przyznania zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej.

Na skutek wniesionego odwołania, powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 17 sierpnia 2010 r., nr [...], na mocy której sprawa została przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Ponownie rozpoznając sprawę, decyzją z dnia 22 listopada 2010 r., Wójt Gminy [...] przyznał A.C. zasiłek celowy w wysokości 6 000,00 zł na pokrycie strat związanych z powodzią w maju 2010 r. Decyzja ta, wskutek niezaskarżenia jej przez stronę, stała się ostateczna. Jednocześnie, wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2010 r. A.C. wystąpiła do Wójta Gminy [...] o udzielenie pomocy w wysokości od 20 000 zł do 100 000 zł, na remont i odbudowę budynku mieszkalnego położonego w [...] przy ul. [...], którego jest właścicielką. Wskazała, iż w wyniku powodzi doszło do podmycia murów, które zaczęły pękać, a szkodę jaką poniosła szacuje na poziomie 100100 zł. Do wniosku dołączyła oświadczenie złożone na okoliczność tego, że jest właścicielką budynku mieszkalnego położonego w [...] przy ul. [...] oraz szacunek zniszczeń powodziowy wraz z dokumentacją fotograficzną zniszczeń powstałych w tym budynku.

Decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r., nr [...], Wójt Gminy [...] przyznał A.C. wnioskowany zasiłek celowy w wysokości 52 334,00 zł.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 24 czerwca 2011r., nr [...], uchyliło rozstrzygnięcie organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania, ze wskazaniem na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego w świetle przesłanek z art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy