Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Wójta Gminy Cisek na rzecz A. C. kwotę 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/8

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez A. C., jest przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy Cisek, w sprawie o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w maju 2010 r.

Skarga wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych:

Uwzględniając wniosek A. C. z dnia 18 czerwca 2010 r. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniach 17-21 maja 2010 r., Wójt Gminy Cisek decyzją z dnia 22 listopada 2010 r. przyznał stronie zasiłek celowego w wysokości 6 000 zł.

Jednocześnie, w dniu 17 sierpnia 2010 r., A. C. wystąpiła również o przyznanie pomocy, w wysokości od 20 000 zł do 100 000 zł, na remont i odbudowę budynku mieszkalnego, położonego w [...] przy ul. [...]. Wskazała, że budynek uległ zniszczeniu w wyniku powodzi, a wartość powstałej szkody wynosi 100100 zł.

Na podstawie powyższego wniosku, w ramach postępowania wyjaśniającego, organ załączył do akt sprawy dokument zawierający ustalenia przeglądu technicznego budynku przeprowadzonego przez pracownika organu nadzoru budowlanego w dniu 24 sierpnia 2010 r., postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim z dnia 30 sierpnia 2010 r. nakładające na A. C. obowiązek przedłożenia ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...], ekspertyzę techniczno-budowlaną dotyczącą uszkodzeń budynku mieszkalnego sporządzoną na zlecenie Gminy Cisek we wrześniu 2010 r. oraz kosztorys inwestorski opracowany w dniu 15 grudnia 2010 r., w którym wartość kosztorysowanych robót remontowych po powodzi określono na kwotę 57 123,99 zł

Następnie, decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r., nr [...], Wójt Gminy Cisek przyznał A. C. pomoc w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont części mieszkalnej budynku, w wysokości 52 334 zł.

Na skutek wniesienia przez stronę odwołania, powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 24 czerwca 2011 r., na mocy której sprawa została przekazana organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, ze wskazaniem na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego w świetle przesłanek z art. 40 ustawy o Pomocy społecznej.

Kasacyjna decyzja odwoławcza doręczona została organowi pierwszej instancji oraz stronie w dniu 8 września 2011 r. (data prezentaty oraz oświadczenie pełnomocnika strony wyrażone w piśmie z dnia 16 września 2011 r.).

W toku ponownego postępowania organ pierwszej instancji zebrał materiał dowodowy w postaci: oświadczenia E. S., wypisu z rejestru gruntów, opinii rzeczoznawcy majątkowego dotyczącej szkód powstałych w czasie powodzi (dostarczoną przez pełnomocnika strony w dniu 21 września), pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...] potwierdzającego, że A. C. jest podopieczną tego ośrodka od 27 marca 2009 r. i załączonej do niego kserokopii potwierdzenia zameldowania strony na pobyt czasowy w [...] na okres od 27 marca 2009 r. do 25 marca 2019 r. W trakcie postępowania dowodowego, pismem z dnia 7 października 2011 r. organ zawiadomił stronę na podstawie art. 36 K.p.a., o przyczynie zwłoki i wskazał termin rozpatrzenia sprawy do dnia 8 listopada 2011 r.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy