Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Ewa Janowska Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 maja 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na przewlekłość postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Odpowiadając na wniosek A. K., dotyczący udzielenia informacji publicznej o ilości zakażeń wirusem HCV w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 11 października 2011 r., poinformował wnioskodawczynię, że we wskazanym okresie z nadzorowanego przez organ terenu odnotowano 11 przypadków zachorowań wirusa HCV oraz 151 przypadków jego nosicielstwa.

Nawiązując do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu A. K., reprezentowana przez radcę prawnego M. G., pismem z dnia 2 listopada 2011 r. (które do organu wpłynęło w dniu 14 listopada 2011 r.) wystąpiła do wskazanego organu o udzielenie informacji publicznej co do tego: ile z 162 wskazanych osób korzystało w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. z usług medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu i ile spośród 162 osób było pracownikami tej placówki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu udzielił A. K. odpowiedzi pismem z dnia 23 listopada 2011 r., w którym poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) dane zgromadzone w rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego są udostępniane podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy, a więc państwowym powiatowym inspektorom, państwowym wojewódzkim inspektorom lub wskazanym przez nich specjalistycznym jednostkom, właściwym, ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub wskazanym przez niego krajowym specjalistycznym jednostkom, właściwym ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej.

Pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. reprezentowana przez pełnomocnika A. K. zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wskazanie, czy odmawia on udzielenia informacji we wnioskowanym przez nią trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaznaczyła przy tym, że odmowa udzielenia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej i wystąpiła o wskazanie organu nadrzędnego względem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W piśmie z dnia 15 grudnia 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu poinformował A. K., że w niniejszej sprawie organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, a jedynie zawiadamia wnoszącego, że żądanie dane nie mieszczą się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej, co też organ uczynił pismem z dnia 23 listopada 2011 r. Jednocześnie wskazał, że organem nadrzędnym nad nim jest Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Na podstawie art. 37 § 1 K.p.a., pismem z dnia 23 grudnia 2011 r., A. K. wniosła do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zażalenie na niezałatwienie w terminie sprawy z jej wniosku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, poprzez wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej w sytuacji, gdy organ nie chce udzielić żądanych przez nią informacji.

Strona 1/6