Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 r. sprawy ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 r. 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) wymierza Wójtowi Gminy Cisek grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, 4) zasądza od Wójta Gminy Cisek na rzecz skarżącej A. C. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/10

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez A. C. jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek, w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.

Skarga wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych.

Wnioskiem z dnia 18 czerwca 2010 r. A. C. zwróciła się do Wójta Gminy Cisek o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego (powodzi), jakie miało miejsce w dniach 17 - 21 maja 2010 r. W oświadczeniu z tej samej daty wskazała, że utrzymuje się z emerytury, a w oświadczeniu o poniesionych stratach - że jest właścicielką, położonego w [...] przy ul. [...], składającego się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, domu, w którym, na skutek zalania mieszkania (woda sięgała do wysokości 7 cm) uszkodzeniu uległy: komoda, stół i meble kuchenne.

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2010 r. rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, że wnioskodawczyni, prowadząca 1-osobowe gospodarstwo domowe, jest emerytką, choruje, od roku przebywa w Domu Pomocy Społecznej w [...], a do miejsca stałego zamieszkania w [...] regularnie przyjeżdża latem oraz w czasie odwiedzin dzieci, mieszkających za granicą.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego, działający z upoważnienia Wójta Gminy Cisek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, decyzją z dnia 5 lipca 2010 r., nr [...], odmówił A. C. przyznania zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej.

Na skutek wniesionego odwołania, powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 17 sierpnia 2010 r., nr [...], na mocy której sprawa została przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Ponownie rozpoznając sprawę, decyzją z dnia 22 listopada 2010 r., Wójt Gminy Cisek przyznał A. C. zasiłek celowy w wysokości 6.000 zł na pokrycie strat związanych z powodzią w maju 2010 r. Decyzja ta, wskutek niezaskarżenia jej przez stronę, stała się ostateczna. Jednocześnie, wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2010 r. A. C. wystąpiła do Wójta Gminy Cisek o udzielenie pomocy w wysokości od 20.000 zł do 100.000 zł, na remont i odbudowę budynku mieszkalnego położonego w [...] przy ul. [...]. Wyjaśniła, że jest właścicielką ww. domu, a w wyniku powodzi doszło do podmycia murów, które zaczęły pękać, szkodę jaką poniosła szacuje na poziomie 100.100 zł. Do wniosku dołączyła oświadczenie złożone na okoliczność tego, że jest właścicielką budynku mieszkalnego położonego w [...] przy ul. [...] oraz szacunek zniszczeń powodziowych wraz z dokumentacją fotograficzną zniszczeń powstałych w tym budynku.

Decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r., nr [...], Wójt Gminy Cisek przyznał A. C. wnioskowany zasiłek celowy w wysokości 52.334,00 zł.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 24 czerwca 2011r., nr [...], uchyliło rozstrzygnięcie organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania, ze wskazaniem na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego w świetle przesłanek z art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy