Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 r. sprawy ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Opolskiego, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) wymierza Staroście Opolskiemu grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych, 4) zasądza od Starosty Opolskiego na rzecz skarżącego J. M. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/10

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez J. M. jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Opolskiego, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów.

Skarga wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych.

W dniu 19 października 2011 r. J. M. wniósł do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skargę na działanie geodety uprawnionego A. K. dotyczącą prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości położonych na terenie Gminy [...], działki o nr A. k.m. [...] obręb [...] i ubytku w powierzchni działki nr I. Wynikiem prowadzonej korespondencji pomiędzy organami, a J. M. było zawiadomienie Starosty Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji i budynków w odniesieniu do działki nr I., arkusz mapy [...], obręb [...], gmina [...], stanowiącej własność J. M. z działką nr Y. , stanowiącej własność Gminy [...], wobec rozbieżności co do przebiegu granicy.

Pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. J. M. zwrócił się do Starosty Opolskiego o właściwe określenie załącznika graficznego działki nr I., gdyż decyzja WINGiK z dnia 28 listopada 2011 r. dokładnie określa położenie ww. działki na powierzchni działek nr M. i N..

Pismami z dnia 30 marca 2012 r., 11 kwietnia 2012 r., 10 maja 2012 r. organ zwracał się do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu o wskazanie charakteru cieku wodnego o nazwie " [...]" oraz przedłożenie ekspertyzy topograficzno-hydrologicznej.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r. Starosta Opolski powiadomił J. M. o czynnościach, jakie podjęte zostaną w sprawie, tj. pozyskania danych dotyczących przebiegu granicy w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic ewidencyjnych na gruncie.

W tym samym dniu przesłano ofertę na ustalenie granic działek nr X. i Y. k.m. [...], obręb [...] do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Opolskiego. Do dnia 30 kwietnia 2012 r. na ofertę nie odpowiedziała pozytywnie żadna jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Pismem z dnia 21 maja 2012 r. Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu poinformował Starostę Opolskiego, że ciek wodny o nazwie "[...] [...]" jest w jego ocenie, jako zarządcy, ciekiem naturalnym.

Pismem z dnia 25 maja 2012 r. Starosta Opolski poinformował Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. o tym, że działka nr Y. stanowiąca drogę została w całości decyzją Wojewody Opolskiego skomunalizowana na rzecz Gminy [...], pomimo że w części nadal winna pozostać własnością Skarbu Państwa, jako ciek wodny "[...] [...]". Przeprowadzenie aktualizacji operatu ewidencyjnego gruntów dla działek X.i Y. jest uzależnione od wcześniejszego rozstrzygnięcia sprawy komunalizacji działki nr Y.

Pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. Wojewoda Opolski zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 17 września 1991 r., nr [...], w części dotyczącej działki nr Y. z k.m. [...] o powierzchni 0,5340 ha.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta