Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 września 2018 r. sprawy ze skargi W. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1) umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, 2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) orzeka o wymierzeniu Prezydentowi Miasta Opola grzywny w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych, 5) przyznaje od Prezydenta Miasta Opola na rzecz skarżącej W. J. sumę pieniężną w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych, 6) odrzuca skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, 7) zasądza od Prezydenta Miasta Opola na rzecz skarżącej W. J. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/11

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez W. J., była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w sprawie o ustalenie warunków zabudowy.

Skarga wniesiona została w następującym stanie faktycznym:

Wnioskiem z dnia 7 maja 2015 r. W. J. wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr a, obręb [...].

W dniu 13 maja 2015 r. organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania i wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (zwanego dalej MZD) o zaopiniowanie inwestycji w zakresie komunikacji drogowej, w szczególności udzielenie informacji, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

W odpowiedzi, pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. MZD, wskazał, że podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie planowanej inwestycji wyrażone w piśmie z 17 listopada 2014 r., w którym wyjaśniono, że teren projektowanej inwestycji znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej nr [...] i drogi gminnej nr [...]. W rejonie tym przewiduje się budowę [...], która według jednego z planowanych i rozważanych wariantów ma obejmować swym zasięgiem część działki nr a. Nadal jednak trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i nie wiadomo dla jakiego wariantu decyzja ta zostanie wydana. Do czasu ustalenia ostatecznego wariantu przebiegu trasy w obszarze pod nią przeznaczonym należy zaniechać jakichkolwiek inwestycji niedrogowych.

Pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania, możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz o tym, że decyzja zostanie wydana w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez wszystkie strony.

Następnie, z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola wydana została decyzja z dnia 7 lipca 2015 r. odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji.

W wyniku rozpoznania odwołania W. J., decyzją z dnia 26 listopada 2015 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę Prezydentowi Miasta Opola do ponownego rozpoznania. Kolegium uznało m.in., że w przedmiotowej sprawie MZD w Opolu nie jest organem współdziałającym w rozumieniu art. 106 K.p.a. Opinia MZD nie ma waloru negatywnego uzgodnienia w rozumieniu art. 106 K.p.a. w zw. z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i brak było podstaw do odmowy ustalenia warunków zabudowy z powodu braku uzgodnienia przewidzianego w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy. Ponadto, podstawą odmowy nie może być hipotetyczna możliwość przebiegu [...] przez działkę objętą wnioskiem.

Powyższa decyzja odwoławcza wpłynęła do organu pierwszej instancji w dniu 19 lutego 2016 r.

Dnia 8 marca 2016 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił ponownie o zaopiniowanie inwestycji do MZD.

Na powyższe, MZD udzielił odpowiedzi pismem z dnia 14 kwietnia 2016 r., w którym podtrzymał swoje wcześniej stanowisko wskazując, że nadal toczy się postępowanie dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej dla [...].

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta