Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 października 2016 r. sprawy ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez A. K., zwanego dalej także skarżącym, jest przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

Decyzją z dnia 4 marca 2015 r., nr [...], Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, działający z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, przyznał A. K. jednorazową pomoc w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", jako świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłek celowy) w wysokości 150 zł.

Pismem z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu do organu 11 marca 2015 r.) A. K. wniósł odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji.

Przy piśmie z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu do organu odwoławczego 18 marca 2015 r.) organ pierwszej instancji przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu odwołanie A. K. od decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 4 marca 2015 r. wraz z aktami sprawy.

Następnie, pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, dalej zwane też SKO, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. [obecnie Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.]), zwanej dalej w skrócie K.p.a., poinformowało A. K. o niemożności rozpatrzenia wniesionego odwołania w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. i wyznaczyło nowy termin rozpoznania sprawy do 29 maja 2015 r. Jako przyczynę zwłoki organ wskazał trudności organizacyjne wynikające ze zbyt dużego wpływu spraw w stosunku do obsady kadrowej Kolegium.

Decyzją z dnia 21 maja 2015 r., nr [...], SKO w Opolu, uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji z dnia 4 marca 2015 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia temuż organowi. Powyższą decyzję doręczono skarżącemu w dniu 24 czerwca 2015 r.

Na skutek skargi wywiedzionej od ww. decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Op 357/15, tut. Sąd uchylił decyzję organu odwoławczego. Odpis prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem oraz akta administracyjne sprawy, WSA w Opolu przesłał do SKO w Opolu przy piśmie z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu do organu 9 marca 2016 r.).

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. SKO w Opolu zawiadomiło skarżącego, na podstawie art. 36 K.p.a., o nowym terminie załatwienia sprawy do 29 kwietnia 2016 r., wskazując na trudności organizacyjne wynikające ze zbyt dużego wpływu spraw w stosunku do obsady kadrowej Kolegium.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, decyzją z dnia 14 kwietnia 2016 r., nr [...], utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji z dnia 4 marca 2015 r. Decyzję tę doręczono skarżącemu w dniu 24 maja 2016 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki znajdującej się w aktach administracyjnych sprawy.

Strona 1/7