Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie strona 1/5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, działający z upoważnienia Burmistrza Olesna, decyzją z dnia 6 sierpnia 2014 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) w związku z art. 17, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) oraz art. 104 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku M. M., postanowił odmówić przyznania zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką K. M.

Decyzja została doręczona M. M. dnia 11 sierpnia 2014 r. wraz z pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

M. M., w odwołaniu z dnia 19 sierpnia 2014 r. od decyzji organu pierwszej instancji, wniosła o jej uchylenie i przyznanie prawa do wnioskowanego zasiłku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, działający z upoważniania Burmistrza Olesna, za pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. przekazał akta sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu oraz zaznaczył, że odwołanie zostało złożone osobiście przez stronę w siedzibie Ośrodka w terminie, w dniu 22 sierpnia 2014 r. Jednocześnie stwierdził, że nie znalazł podstaw do zastosowania w sprawie art. 132 K.p.a.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, pismem z dnia 24 września 2014 r. zawiadomiło odwołującą, że sprawa z odwołania z dnia 19 sierpnia 2014 r. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie z dnia 6 sierpnia 2014 r., odmawiającej przyznania zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką K. M., nie może być rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Wskazało, że przyczyną zwłoki są trudności organizacyjne wynikające ze zbyt dużego wpływu spraw w stosunku do obsady kadrowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Poinformowało, że termin skierowania sprawy na posiedzenie zespołu orzekającego nastąpi do dnia 28 listopada 2014 r.

Następnie, pismem z dnia 30 października 2014 r., M. M. wezwała Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu do usunięcie stanu naruszenia prawa przez niezwłoczne wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wywiedzionego przez nią odwołania. Podniosła, że termin załatwienia sprawy przez Kolegium wynosi jeden miesiąc. Zarzuciła, że organ odwoławczy pozostaje w stanie bezczynności oraz przewlekle prowadzi sprawę, bowiem nie żądano od niej, jako strony, żadnych nowych dowodów, dokumentów, ani oświadczeń.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, decyzją z dnia 20 listopada

2014 r., doręczoną stronie 3 grudnia 2014 r., po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym, odwołania M. M., od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, działającego z upoważnienia Burmistrza Olesna, z dnia 6 sierpnia 2014 r., nr [...], nieprzyznajacej stronie zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką K. M., utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W dniu 18 listopada 2014 r. M. M. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, skargę na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.

Strona 1/5