Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego
Sentencja

Dnia 28 grudnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 grudnia 2018 roku sprawy ze skargi D. M. - Grzebieluchy na bezczynność Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego I. nakazuje Wojewodzie rozpoznanie wniosku skarżącej z dnia [...] grudnia 2016 roku w zakresie ustalenia świadczenia wychowawczego na drugie dziecko - A. G. w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/7

W dniu [...] grudnia 2016 r. D. M. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w K. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci: B. G. (dziecko pierwsze) i A. G. (dziecko drugie). We wniosku strona wskazała jako swojego małżonka J. G..

Burmistrz Miasta i Gminy K. zawiadomił wnioskodawczynię o przekazaniu, pismem z dnia [...] grudnia 2016 r., złożonego przez stronę wniosku do Regionalnego Ośrodka P. Społecznej w P., gdyż ze wzgloędu na konieczność zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest Marszałek Województwa.

Pismem z dnia [...] listopada 2017 r. Marszałek Województwa D. M., że w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ponieważ J. G. od dnia [...] marca 2012 r., tj. od miesiąca urodzenia pierwszego dziecka, podlega ustawodawstwu brytyjskiemu z tytułu wykonywania prawcy na własny rachunek na terenie [...].

D. M. w piśmie datowanym na dzień [...] czerwca 2018 r. zażądała od Marszałka Województwa wyjaśnień dotyczących przewlekłości ustalenia przedmiotowego świadczenia. Wskazała również, iż według jej wiedzy małżonek - ojciec dzieci - J. G. przebywa na terenie [...], przy czym w toku jest postępowanie rozwodowe. Od listopada 2016 r. dzieci przebywają z wnioskodawczynią w Polsce, gdzie korzystają z opieki przedszkolnej i zdrowotnej. Strona była zatrudniona w Polsce z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, zaś w chwili składania wniosku prowadziła działalność gospodarczą, opłacając podatki i składki ZUS. Wnioskodawczyni podkreślił, że skoro pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych - w tym świadczenia wychowawczego - ma ustawodawstwo polskie. Wobec tego strona zażądała niezłocznego wypłacnia jej należnych świadczeń, wraz z odsetkami za zwłokę.

Wojewoda zawiadomił stronę, pismem z dnia [...] czerwca 2018 r., o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego m.in. z wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r.

Równocześnie pismem z dnia [...] czerwca 2018 r. Wojewoda wezwał wnioskodawczynię do uzupełnienia m.in. wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. poprzez nadesłanie następujących dokumentów: oświadczenia J. G., złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, o kontynuacji zatrudnienia na terenie [...] od stycznia 2008 r. oraz oświadczenia J. G. o dochodzie netto uzyskanym przez J. G. na terytorium [...] w 2014 r. w walucie brytyjskiej - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia [...] lipca 2018 r. Wojewoda poinformował stronę, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

W dniu 31 lipca 2018 r. strona poinformowała organ, że nie pozostaje z J. G. we wspólnym gospodarstwie domowym i ma z nim bardzo ograniczony kontakt mailowy. Przed Sądem Okręgowym w P. toczy się postępowanie w sprawie rozwodowem, pod sygn. akt [...] Prośba o wypełnienie dostarczonych przez organ druków pozostaje ze strony małżonka bez odpowiedzi, stąd wnioskodawczyni nie jest w stanie przedstawić organowi wymaganych oświadczeń. Zaznaczyła, że ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, stąd kryterium dochodowe nie ma znaczenia. Wobec powyższego strona wniosła o niezwłoczne rozpoznanie sprawy i przyznanie jej środków.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda