Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 7 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Zieliński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2018 roku sprawy ze skargi M. Spółki Jawnej z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Burmistrz [...] dopuścił się bezczynności w zakresie wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 maja 2018 r. w zakresie żądania udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Czy Gmina [...] powołała jednostkę właściwą do spraw drogowych - zarządcę drogi w tym dróg wewnętrznych obejmujących m.in. ulicę [...] i ulicę [...]" - i w tym zakresie zobowiązuje organ do załatwienia wniosku skarżącej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi, II. stwierdza, że bezczynność organu określona powyżej w pkt. I sentencji nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. w pozostałym zakresie skargę oddala, IV. zasądza od Burmistrza [...] na rzecz skarżącej kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Drogi publiczne
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/13

M. Spółka Jawna z siedzibą w [...] (dalej: M. sp.j.; Spółka; skarżąca; strona) w dniu 21 maja 2018 r. (data wpływu do organu pisma z dnia 15 maja 2018 r.) zwróciła się do Burmistrza [...] (dalej: Burmistrz; organ) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, domagając się:

1. wyjaśnienia, czy "Gmina [...] powołała jednostkę właściwą do spraw drogowych - zarządcę drogi, w tym dróg wewnętrznych obejmujących m.in. ulicę [...] i ulicę [...]

2. wyjaśnienia, dlaczego gmina "nie pobiera opłat w rozumieniu art. 98a ust. 1 u.g.n., art. 146 ust. 1-2 u.g.n. czy też art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym[,] chociażby w celu finansowania utrzymania dróg wewnętrznych będących własnością gminy czy też budowy dalszej infrastruktury technicznej w tym wodociągów czy też kanalizacji sanitarnej"; tym względzie strona zwróciła się o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień z podaniem podstawy prawnej zajętego stanowiska;

3. wyczerpującej i konkretnej informacji co do tego, na jakim etapie realizacji jest umowa nr [...] z dnia [...] 2017 r. "w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]"; co zostało zrealizowane w jakiej formie i zakresie, a w przypadku otrzymania przez gminę jakichkolwiek dokumentów w tym zakresie - o przesłanie w formie plików, na podany adres e-mail wskazany w nagłówku wniosku, kserokopii tych dokumentów, "zwłaszcza projektu zmiany studium do zaopiniowania oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko oraz załączników do nich o ile są takowe, (pkt 2 harmonogramu rzeczowo terminowego zał. nr 1 do w/w umowy)";

4. wyjaśnienia przyczyn faktu zarejestrowania przedmiotowej umowy nr [...] dopiero w styczniu 2018 r. oraz wyjaśnienia dlaczego została ona zarejestrowana w centralnym rejestrze pod nr. [...] oraz wskazanie podstawy prawnej takich działań;

5. podania informacji o ostatecznym podziale nieruchomości, w wyniku którego powstały działki nr [...] obręb [...] oraz działki nr [...] obręb [...] (razem lub osobno podzielone, w tym samym czy też różnym czasie); w tym względzie strona wniosła o "przedstawienie kserokopii decyzji o tym podziale wraz z załącznikami" - zaznaczając, że "nie ma znaczenia, czy decyzja jest w aktach sprawy" - lub "innego dokumentu [...], z którego wynika", że gmina jest właścicielem "działki nr [...] obręb [...] oraz nr [...] obręb [...]"; w tym względzie strona domagała się przedstawienia kserokopii "tych wszystkich dokumentów oraz załączników do nich, o ile są takowe";

6. podania informacji, "na podstawie jakich dokumentów [...]" gmina ustaliła, że działka nr [...] obręb [...] jest własnością prywatną oraz "kiedy (data) i z jakiej działki i w jaki sposób została wydzielona działka nr [...]"; w tym względzie strona domagała się przedstawienia kserokopii "tych wszystkich dokumentów oraz załączników do nich, o ile są takowe";

7. wyjaśnienia, dlaczego Gmina [...] buduje wodociąg (działki nr [...] obręb [...] oraz nr [...] obręb [...] [...] na terenie niebędącym jej własnością; w tym względzie strona wniosła o wykazanie spełnienia przesłanki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej oraz analizy opłacalności ekonomicznej tej inwestycji oraz szczegółowe wyjaśnienia z podaniem podstawy prawnej zajętego stanowiska;

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Drogi publiczne
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne