Sprawa ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Jerzy Solarski /spr./ Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk SO del. Elżbieta Mazur-Selwa Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 marca 2014 r. sprawy ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -skargę oddala-

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia 28 października 2013 r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) A. N., M. N. (zam. [...]), K. N., A. N. (zam. [...]), J. N. (małoletni - reprezentowany przez matkę M. S.), M. N. (zam. [...]), J. N., J. N. (zam. [...]), G. N., A. N. (zam. [...]), M. M., W. P., B. K., A. H., K. K., K. M., wszyscy reprezentowani przez pełnomocnika adwokata K. N., złożyli skargę na "bezczynność organu i/lub przewlekłość postępowania administracyjnego" w sprawie z wniosku z dnia 16 lipca 1999 r. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [...] z dnia [...] lipca 1960 r., znak: [...].

W uzasadnieniu podnieśli, że od 1999 roku toczy się postępowania, w tym przed Wojewodą [...] od ponad 2 lat od przekazania akt sprawy i organ ten nie rozpoznał wniosku i nie wydał decyzji, co stanowi o naruszeniu art. 35 § 3 k.p.a. Zdaniem skarżących, organ podejmował nieliczne czynności, ośmiokrotnie zawiadamiał pełnomocnika stron o niemożności rozpoznania wniosku w terminie, z uwagi na konieczność ustalenia kręgu stron postępowania. Skarżący zawnioskowali o nakazanie organowi rozpoznania sprawy, tj. wydania decyzji w terminie jednego miesiąca od dnia zwrócenia przez Sąd akt sprawy oraz zasądzenie na rzecz skarżących zwrotu kosztów sądowych w wysokości 612 zł (opłata, wynagrodzenie adwokata, opłata skarbowa od 16 pełnomocnictw). Podali, że zażalenie złożone przez A. N. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odniosło pożądanego skutku. Końcowo skarżący zawnioskowali o umorzenie postępowania i zasądzenie zwrotu kosztów, w sytuacji gdyby organ w "międzyczasie" wydał decyzję.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o uznanie skargi za nieuzasadnioną. Wyjaśnił, że będąca przedmiotem postępowania sprawa należy do bardzo skomplikowanych, z uwagi na znaczny upływ czasu oraz konieczność dokonania ustaleń dotyczących stanu nieruchomości w momencie przejmowania ich na rzecz Skarbu Państwa oraz stanu tych nieruchomości na dzień dzisiejszy. Nadto trudności rodzi kwestia prawidłowego ustalenia stron postępowania, którymi są również obecni właściciele działek odpowiadających dawnym parcelom gruntowym, poprzedników prawnych wnioskodawców. W dalszej kolejności Wojewoda szczegółowo przedstawił czynności, jakie podejmował od momentu otrzymania akt sprawy, w celu ustalenia obecnego stanu ewidencyjnego nieruchomości objętych wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji PPRN. W wyniku podjętych czynności wykazany został aktualny stan ewidencyjny nieruchomości, gdzie przedmiotowe parcele odpowiadają obecnie wielu działkom ewidencyjnym (kilkadziesiąt działek), które stanowią aktualnie własność różnych osób fizycznych i instytucji. Podmioty te zawiadomiono o toczącym się postępowaniu, jednakże część właścicieli działek nie żyje bądź ich adresy są nieznane. W tej sytuacji podjęto czynności zmierzające do ustalenia spadkobierców lub aktualnych danych adresowych obecnych właścicieli. Dalej organ przedstawił czynności, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia tych kwestii. Powyższe świadczy o tym, że organ nie pozostawał w bezczynności, nie można mu też przypisać zaniechania. Podejmowane działania zmierzały do wydania prawidłowej decyzji, przy zapewnionym udziale wszystkich stron postępowania. Zaznaczono, że wydanie rozstrzygnięcia, bez udziału chociażby jednej ze stron, powodowałoby wadę decyzji stanowiącą przesłankę jej wznowienia. Końcowo organ zaznaczył, że aktualnie nadal podejmuje czynności zmierzające do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda