Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz, Sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 lutego 2019 r. sprawy ze skargi I. Z. - P. na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji I. oddala skargę w przedmiocie bezczynności organu, II. stwierdza, że postępowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość miała charakter rażącego naruszenia prawa, III. oddala wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 2 grudnia 2018 r. I. Z.-P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że w dniu 9 listopada 2017 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwójkę dzieci. Wniosek ten nie został załatwiony w ustawowym miesięczny terminie. Organ nie poinformował również o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, nie żądając również ewentualnego uzupełnienia dokumentów. Skarżąca nie została także poinformowana o przekazaniu wniosku Wojewodzie Z.. Dnia 12 października 2018 r. skarżąca złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie, w wyniku którego Kolegium wydało postanowienie z dnia [...]., stwierdzając m.in. bezczynność organu w niezałatwieniu sprawy, nie dostrzegając jednak rażącego naruszenia prawa.

Zdaniem skarżącej, bezczynność organu i brak otrzymania przez rok należnych świadczeń bezpośrednio narusza panującą w Unii Europejskiej zasadę swobody przepływu pracowników. Skarżąca przyznała, że na dzień wnoszenia skargi została jej doręczona decyzja Wojewody Z.. Tym niemniej ocena przewlekłości postępowania nie jest uzależniona od tego, czy w sprawie została wydana decyzja administracyjna bądź inne rozstrzygnięcie kończące postępowania. Mając powyższe na uwadze skarżąca wniosła o:

- stwierdzenie dopuszczenia się bezczynności Wojewody Z.

z rażącym naruszeniem prawa,

- przyznanie od organu na rzecz skarżącej kwoty [...]zł,

- zasądzenie na rzecz strony przeciwnej kosztów postępowania.

Odpowiadając na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, że zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewoda pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej i prowadzi postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Z. do dnia 31 grudnia 2018 r. realizowało Biuro Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w S..

W dniu 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Z. przejął ww. zadanie od Marszałka Województwa Z.. Służby Wojewody Z. przejęły od Marszałka Województwa kilkanaście tysięcy spraw niezałatwionych przez ten organ. Były to sprawy, które wpłynęły do ROPS w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. W większości z nich pracownicy Ośrodka nie podjęli żadnych czynności.

Pracownicy Wydziału Koordynacji Świadczeń niezwłocznie przystąpili do analizy przekazanej dokumentacji, agregując dane dotyczące stanu załatwienia spraw, w tym postępowań zawieszonych przez Marszałka Województwa.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda