Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie wniosku o wydanie karty parkingowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.),, Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Aneta Ciesielska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. sprawy ze skargi E. R. na bezczynność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie wniosku o wydanie karty parkingowej I. zobowiązuje Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. do rozpoznania wniosku E. R. z dnia 10 października 2014 r. o wydanie karty parkingowej w terminie 30 dni od doręczenia akt, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/6

E.R. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ecinie bezczynność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. wobec pozostawienia przez organ bez rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 10 października 2014 r. o wydanie karty parkingowej.

Stan faktyczny i prawny sprawy, której skarga dotyczy, przedstawia się następująco.

Orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 29 listopada 2010 r. E.R. został zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe, ze wskazaniem m.in. w pkt 5 odpowiedniego zatrudnienia - praca lekka oraz w pkt 9, że spełnia przesłanki z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), do otrzymania karty parkingowej.

Mocą wiążącą wyroku Sądu Rejonowego S.

[...] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt

[...], E.R. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od dnia 1 kwietnia 2011 r. na stałe z symbolem 05-R. Sąd ustalił, że nie dotyczy skarżącego poprzednie wskazanie odnośnie zatrudnienia, a pozostałe wskazania związane z niepełnosprawnością odpowiadają zawartym w ww. orzeczeniu organu I instancji z dnia 29 listopada 2010 r.

W dniu 10 października 2014 r., E.R. wystąpił do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. z wnioskiem na urzędowym formularzu o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pkt 1 wniosku), w związku z przyczyną (wskazaną w pkt 9 wniosku), tj. spełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dołączył zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Jednocześnie skierował do organu pismo, w którym wyjaśnił, że składa ww. wniosek w związku z wymianą dokumentów uprawniających do parkingu i przyznanego mu aktualnie orzeczenia o niepełnosprawności. Wyraził negatywne zdanie odnośnie oczekiwania organu, że wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o ponowne badanie stanu zdrowia. Podkreślał, że tylko pogorszenie stanu zdrowia oraz żądanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogłyby go motywować do ponownego wystąpienia o badanie.

Organ I instancji w związku z podaniem, które zakwalifikował jako wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wezwał skarżącego do dostarczenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii kart choroby z poradni ortopedycznej z ostatnich dwóch lat, w terminie do 12 listopada 2014 r.

W piśmie z dnia 28 listopada 2014 r., skarżący poinformował organ, że składał wniosek o wydanie karty parkingowej a nie wniosek o ponowne badania do już uzyskanego stopnia niepełnosprawności - umiarkowanego, orzeczonego na stałe.

Na dowód dołączył odpis wyroku sądowego z dnia 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt

[...]. Ponadto przedłożył dokumentację medyczną.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w S. orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2014 r., zaliczył E.R. do stopnia niepełnosprawności umiarkowanego (oznaczenie 05-R), na stałe. Strona wniosła odwołanie od powyższego orzeczenia.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności